Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Řízení o rozvod manželství
Název práce v češtině: Řízení o rozvod manželství
Název v anglickém jazyce: Divorce proceedings
Klíčová slova: Řízení o rozvod manželství, Rozvod, Manželství
Klíčová slova anglicky: Divorce proceedings, Divorce, Marriage
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.01.2017
Datum a čas obhajoby: 30.01.2017 09:45
Místo konání obhajoby: míst. 229 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2017
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
Předběžná náplň práce
Resumé Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala „Řízení o rozvod manželství“. K výběru tohoto tématu mě vedlo mnoho důvodů. Zejména jsem chtěla svou práci věnovat praktickému tématu, které se zabývá řešením každodenních životních situací a jehož znalost bych později využila ve své profesní kariéře při výkonu advokacie. Vzhledem k nejnovějším statistikám, podle nichž se rozvádí téměř každé druhé manželství, se téma rozvodu jeví jako velice praktické.
Cílem mé diplomové práce je komplexně analyzovat rozvodové řízení podle zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Zákon o zvláštních řízeních soudních, který byl přijat v rámci rekodifikace soukromého práva, vnesl do rozvodového řízení řadu novinek, jejichž smyslem je odstranit nedostatky předchozí procesní úpravy. Největší změnou v civilním procesním právu je vyčlenění nesporných řízení ze zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, do zákona o zvláštních řízeních soudních. Spolu s nespornými řízeními byla do nového zákona zařazená také některá specifická sporná řízení, mezi nimi i řízení o rozvod manželství.
Tato práce je rozdělena na dvě části. Úkolem první části je nejprve čtenáře uvést stručně do tématu civilního řízení obecně a seznámit ho s právní úpravou vztahující se na předmětné řízení o rozvod manželství. Jednotlivé kapitoly se zabývají historickým vývojem institutu rozvodu a rozvodového řízení, prameny právní úpravy, charakteristikou a funkcí rozvodového řízení a jeho procesními subjekty. První část je zakončena výkladem hmotněprávní úpravy rozvodu obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Ve druhé části této práce se nachází rozbor průběhu řízení o rozvod manželství před soudem. Kapitoly této části jsou pojmenovány podle jednotlivých fází nebo procesních úkonů tak, jak zpravidla během řízení chronologicky po sobě následují. První kapitola pojednává o zahájení řízení, následuje ztráta způsobilosti být účastníkem řízení, poté zpětvzetí návrhu, příprava jednání, samotné soudní jednání jako vrchol celého řízení, institut klidu řízení, fáze dokazování, rozhodnutí, náklady řízení a opravné prostředky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Zusammenfassung Als Thema meiner Diplomarbeit habe ich das „Ehescheidungverfahren“ ausgewählt. Zur Auswahl dieses Thema haben mich viele Gründe bewegt. Vor allem möchte ich meine Diplomarbeit einem praktischen Thema widmen, das sich mit der Lösung von alltäglichen Lebenssituationen befasst, und diese Kenntnis könnte ich später in meiner Karriere als Rechtsanwältin verwerten. Angesichts der neuesten Statistiken, nach denen so ziemlich jede zweite Ehe geschieden wird, scheint dieses Thema sehr praktisch zu sein.
Das Ziel meiner Diplomarbeit ist eines Ehescheidungverfahrens nach dem Gesetz Nr. 292/2013 über besondere Gerichtsverfahren, in der Fassung der späteren Vorschriften, das am 1. Januar 2014 in Kraft trat, zu analysieren. Das Gesetz über besondere Gerichtsverfahren, das in Rahmen der Änderungen des privaten Rechts aufgenommen wurde, brachte in das Scheidungverfahren eine Reihe von Neuerungen, deren Zweck es ist, die Mängels an vorherigen Prozessvorschriften zu beseitigen. Die größte Änderung im Zivilprozessrecht ist die Ausklammerung der außerstreitigen Verfahren aus dem Gesetz Nr. 99/1963 der Zivilprozessordnung, in der Fassung der späteren Vorschriften, in das Gesetz über besondere Gerichtsverfahren. Mit den außerstreitigen Verfahren wurden in das neue Gesetz auch die spezifischen streitigen Verfahren eingeordnet, unter ihnen auch das Ehescheidungverfahren.
Diese Arbeit ist in zwei Teile eingeteilt. Die Aufgabe des ersten Teils ist es, als erstes den Leser allgemein in das Thema des Zivilprozesses zu bringen und ihn nachfolgend mit der rechtlichen Regelung des Ehescheidungverfahrens bekannt zu machen. Die einzelnen Kapitel befassen sich mit der historischen Entwicklung des Scheidungsinstituts und des Ehescheidungverfahrens, mit den Rechtsquellen, mit der Charakteristik und der Funktion des Ehescheidungverfahrens und weiter mit den Subjekten des Verfahrens. Der erste Teil schließt umfassend mit der Auslegung der materiell-rechtlichen Regelung der Ehescheidung im Gesetz Nr. 89/2012 des bürgerlichen Gesetzbuchs ab.
In dem zweiten Teil dieser Arbeit befindet sich die Analyse des Ablaufs des Ehescheidungverfahren vor Gericht. Die Kapitel dieses Teils sind nach den einzelnen Phasen oder nach dem Prozessrechtsgeschäft, so wie sie meistens chronologisch während des Verfahrens erfolgen, benannt. Das erste Kapitel handelt über die Eröffnung des Verfahrens. Danach folgen die Kapitel über den Verlust der Prozessfähigkeit/Rechtsfähigkeit, über die Rücknahme des Antrages auf Scheidung, über die Vorbereitung des Verfahrens, über die Gerichtsverhandlung als Höhepunkt des ganzen Verfahrens, über das Rechtsinstitut der Aussetzung des Verfahrens, über die Phase der Beweisaufnahme, über den Beschluss, über die Kosten und zum Schluss das Kapitel über das Rechtsmittel.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK