Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Opatrovníctvo
Název práce v jazyce práce (slovenština): Opatrovníctvo
Název práce v češtině: Curatorship
Název v anglickém jazyce: Curatorship
Klíčová slova: opatrovníctvo, opatrovník, opatrovnícka rada, opatrovníctvo právnickej osoby
Klíčová slova anglicky: curatorship, curator, curatorship council, curatorship of legal person
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum a čas obhajoby: 17.05.2017 10:45
Místo konání obhajoby: míst. 131 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2017
Oponenti: JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Název diplomové práce: Opatrovníctvo
Diplomová práca pojednáva o inštitúte opatrovníctva ako o jednej z foriem zastúpenia, ktorej účelom je ochrana záujmov a naplňovanie práv zastúpeného. Práca sa primárne sústreďuje na hmotne-právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Navzdory hmotne-právnemu zameraniu sa práca v niektorých prípadoch venuje aj súvisiacim procesným otázkam. Práca je členená na úvod, šesť kapitol a záver. Prvá kapitola je venovaná historickému vývoju právnej úpravy opatrovníctva. Nasledujúca, druhá kapitola približuje základné pojmy a systematické zaradenie právnej úpravy v zákone č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tretia kapitola je jadrom diplomovej práce a pojednáva o opatrovníctve človeka. Približuje aj inštitúty s opatrovníctvom človeka súvisiace, a to inštitút obmedzenia spôsobilosti k právnemu jednaniu a inštitút predbežného prehlásenia. Dôraz kladie ako na opatrovníctvo plnoletých osôb, tak aj na opatrovníctvo detí. Zaoberá sa taktiež osobou opatrovníka, jeho právami, povinnosťami, dôvodmi zániku jeho funkcie a dôvodmi zániku opatrovníctva. Štvrtá kapitola je venovaná predovšetkým rozboru hmotne-právnej úpravy opatrovníckej rady, no záver kapitoly poukazuje aj na súvisiacu procesnú úpravu. Nasledujúca, piata kapitola približuje právnu úpravu opatrovníctva právnických osôb. Zameriava sa na dôvody menovania opatrovníka, jeho práva a povinnosti, ako aj na kritéria, ktorých naplnenie je nevyhnutým predpokladom pre menovanie konkrétnej osoby opatrovníkom. Posledná kapitola sa sústreďuje na porovnanie právnej úpravy inštitútu opatrovníctva plnoletých osôb v Českej republike a Spolkovej republike Nemecko. Celkovo práca predstavuje ucelený obsahový rozbor právnej úpravy skúmaného inštitútu, hodnotí zmeny, ktoré v tejto oblasti priniesol zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a poukazuje na možné výkladové problémy a nedostatky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis title: Curatorship
The thesis deals with the legal institute of curatorship, as one of the forms of representation, which is intended to protect and fulfill the rights and interests of the person represented. The thesis is primarily focused on substantive legislation contained in an Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code. Despite the fact that this thesis is focused on substantive legislation, it also discusses related procedural issues. This diploma thesis is divided into introduction, six chapters and a conclusion. The first chapter describes historical basis of curatorship and also a short glimpse to the previous legislation. The next chapter introduces fundamental terms and explains the systematic inclusion of legislation governing curatorship in an Act No. 89/2012 Coll. The core of this thesis is chapter three, which analyses the legislation of curatorship of an individual. This chapter also introduces related legal institutes such as limitation of legal capacity and declaration in anticipation of incapacity. Chapter three focuses on adult curatorship law as well as on curatorship law of minors. It also describes the status of the curator, his rights and duties, conditions which justify the termination of his function as well as termination of curatorship. The forth chapter primarily analyses the substantive legal regulation of curatorship council, but it also looks at related procedural legislation. Next chapter deals with curatorship of the legal person. The last chapter is dedicated to a comparison of valid legal regulation of curatorship law in Czech republic and Federal Republic of Germany. Overall, the work represents comprehensive analysis of curatorship law, which evaluates the changes brought about by an Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code and brings to attention possible interpretation issues.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK