Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sympatrická kulturní divergence a její evoluční signifikance
Název práce v češtině: Sympatrická kulturní divergence a její evoluční signifikance
Název v anglickém jazyce: Sympatric cultural divergence and its evolutionary significance
Klíčová slova: kulturní evoluce, teorie podvojné dědičnosti, sympatrická divergence, směsná dědičnost, reprodukční sítě, matematické modelování
Klíčová slova anglicky: cultural evolution, dual inheritance theory, sympatric divergence, blending inheritance, reproductive networks, mathematical modelling
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2015
Datum zadání: 12.10.2015
Datum a čas obhajoby: 18.09.2019 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2019
Oponenti: Mgr. Martin Lang, Ph.D.
  RNDr. Pavel Duda, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Za poslední dvě dekády došlo ke značnému posunu v porozumění evoluci našeho druhu. Byla formulována hypotéza, podle které je pro lidskou evoluci klíčová interakce genů a kultury. Jednotlivé lidské kultury fungují často jako relativně uzavřené jednotky a jejich nositelé obvykle zřetelně rozlišují mezi jedinci náležícími ke kultuře vlastní a ke kultuře cizí. Samotný vznik dceřiných kultur, mezi kterými může k rozrůzňování docházet, ale doposud systematicky zkoumán nebyl. Obvykle se má za to, že k němu dochází díky vytvoření určité (například přírodní) překážky, nebo migrací náhodné skupiny jedinců.
Navrhovaná práce si klade za cíl zkoumat a matematicky modelovat podmínky, které vedou k rozštěpení původně homogenní kultury. Je známo, že kulturní přenos snižuje kulturní rozdíly mezi jedinci ve skupině, zatímco rozdíly mezi skupinami se zvětšují. Tento fenomén může být způsoben selektivní imitací, tj. přednostní imitací sobě podobných jedinců. Podobnou roli může sehrát pozitivní asortativní párování spolu s tendencí silně prožívat rozdíl mezi příslušníky vlastní skupiny (in-group) a příslušníky jiných kultur či skupin (out-group).
Bude vypracován koncept reprodukčních sítí, které se budou formovat podle párovacích a sociálních preferencí jedinců. Na základě matematických algoritmů, které k sobě jedince podle těchto preferencí přiřadí (stable marriage problem, pravděpodobnostní párování), se budou reprodukční sítě dále vyvíjet v čase. Tento vývoj bude sledován za různých podmínek (růst populace, usměrňující selekce, různá míra vertikálního a horizontálního kulturního přenosu atd.) Hlavním cílem je testovat podmínky, za nichž dojde k vytvoření několika částečně izolovaných reprodukčních sítí z reprodukční sítě jedné. Za předpokladu, že nebude mezi těmito sítěmi probíhat ani výrazný sociální tok můžeme tuto událost považovat za příznak kulturního rozštěpení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the last two decades there was a substantial shift in the understanding of evolution of our species. It was suggested that the interaction between genes and culture might be of crucial importance. Distinctive human cultures work regularly as relatively isolated units with their bearers usually clearly distinguishing between individuals from the same and from the different culture. The origin of two distinct cultures from one, however, still lacks systematic scrutiny. As it is usually considered to be a result of certain (e.g. natural) obstacle formation or random migration of several individuals.
The presented work aims to explore and mathematically model conditions under which a divergence is produced within the initially homogenous culture. It was shown, that the cultural transmission weakens cultural differences among individuals within a same group and, on the other hand, widens the gap between the groups taken as a whole. This phenomenon might be caused by selective imitation, i.e. a preferential imitation of self-resembling individuals. A role similar to that could be played by positive assortative mating as well, along with the tendency to strongly experience the difference between conspecific (in-group) and strange (out-group) culture members.
The concept of reproductive networks is going to be established. These networks are formed by mating and social preferences of the individuals and develop in time based on an algorithm (stable marriage problem, probabilistic pairing), which pairs the individuals accordingly. Behaviour of such simulated networks is going to be studied under several different condition configurations (growing population, directional selection, variable degree of vertical and horizontal cultural transmission etc.) We aim to focus on the conditions that lead to the development of several, partially isolated reproductive networks from a single reproductive network. Under the assumption that there will be no important social flow between these networks, we can safely consider this event to be a sign of cultural split.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK