Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu - vybrané aspekty
Název práce v češtině: Řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu - vybrané aspekty
Název v anglickém jazyce: Dispute settlement in the international economic law - selected aspects
Klíčová slova: WTO, řešení sporů, mezinárodní ekonomické právo, Čína
Klíčová slova anglicky: WTO, dispute settlement, international economic law, China
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2016
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 09:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 217
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Oponenti: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá řešením sporů v mezinárodním ekonomickém právu, přičemž se soustředí zejména na mechanismus řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Cílem práce je zkoumat specifika a vývoj tohoto mechanismu a podrobit jeho fungování podrobnějšímu rozboru prostřednictvím případové analýzy. Objektem případové analýzy jsem zvolila případy, ve kterých Čínská lidová republika (Čína) vystupovala od svého přistoupení do WTO v roce 2001 buď na straně odpůrce, nebo na straně stěžovatele. Vzhledem k tomu, že s přistoupením Číny do WTO byla spojená jistá kontroverze a Čína je velmi známá jako stát, který není příliš nakloněn mezinárodnímu soudnictví, považuji otázku, proč je tento systém pro Čínu přitažlivější než jiné a jaké důsledky by to mohlo mít, za velmi zajímavou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the dispute settlement in international economic law. Specifically, it focuses on dispute settlement mechanism within the framework of the World Trade Organization (WTO). The aim of the thesis is to examine specific features and evolution of this mechanism and to look at its functioning through case analysis. As an object of the case analysis I chose to investigate cases which have been filed by or against People’s Republic of China (China) since its accession in 2001. The accession of China to the WTO was entailed with some controversy and China is well known as a state which is rather not in favor of international adjudication. Therefore, I would like to discuss why this system is more appealing to China and which consequences it might have.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK