Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza nových hybridních molekul M1 agonisty s inhibitory acetylcholinesterasy
Název práce v češtině: Syntéza nových hybridních molekul M1 agonisty s inhibitory acetylcholinesterasy
Název v anglickém jazyce: Synthesis of novel hybrid molecules combining an M1 agonist and acetylcholinesterase inhibitors
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2015
Datum zadání: 28.02.2017
Datum a čas obhajoby: 01.06.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Oponenti: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část práce bude sepsána po prostudování literatury související se zadanou problematikou. Experimenty budou prováděny v laboratořích Katedry toxikologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, kde bude práci diplomanta řídit konzultant PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D. Dosažené výsledky budou kriticky zhodnoceny v diskusi. Závěrečná úprava diplomové práce bude provedena pod vedením Dr. Kučerové tak, aby rozsah a členění diplomové práce odpovídaly požadavkům kladeným na práce farmaceuticko-chemického charakteru na Farmaceutické fakultě UK.
Seznam odborné literatury
počítačové databáze (PubMed, Web of Science, SciFinder, Reaxys)
originální časopisecká,knižní a patentová literatura
Metodika tvorby bibliografických citací. Dostupné z:
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html
Doporučení redaktorům odborných a popularizačních časopisů přírodovědeckého zaměření, autorům vysokoškolských i středoškolských přírodovědných učebnic a tvůrcům odborných právních textů s touto tematikou. Chem. Listy. 2004, 98, 943 - 949
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK