Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezidenní proměnlivost teploty vzduchu
Název práce v češtině: Mezidenní proměnlivost teploty vzduchu
Název v anglickém jazyce: Interdiurnal variability of air temperature
Klíčová slova: teplota vzduchu, proměnlivost, mezidenní změny, průměrný roční chod, anomálie od průměrného ročního chodu
Klíčová slova anglicky: air temperature, variability, interdiurnal changes, mean annual cycle, anomaly from mean annual cycle
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2017
Datum zadání: 07.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2017
Datum a čas obhajoby: 25.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2019
Oponenti: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem bakalářské práce bude analýza mezidenní proměnlivosti anomálií denních hodnot teploty vzduchu od průměrného ročního chodu teploty pro vybrané stanice ve střední Evropě. Průměrný roční chod bude určen pomocí metody robustní lokálně vážené regrese, výsledky budou pro vybrané případy srovnány s metodou hlazení pomocí spektrálního filtru. Sledováno bude statistické rozdělení anomálií a jejich mezidenních změn ve zvoleném referenčním období a změny vybraných charakteristik proměnlivosti v jednotlivých sezónách. Analyzována budou data z několika klimatologických stanic ze sítě ČHMÚ a databáze ECA&D.
Seznam odborné literatury
Wilks (2011).: Statistical Methods in the Atmospheric Science. Academic Press, San Diego, Academic Press, San Diego, 2011.
Huth, R., Kyselý, J., 2001: VYUŽITÍ STATISTICKÉHO DOWNSCALINGU PŘI KONSTRUKCI SCÉNÁŘŮ ZMĚNY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE. ČÁST II. VALIDACE A KONSTRUKCE SCÉNÁŘŮ. Meteorologické zprávy roč. 54, č.4.
Huth, R., Kyselý, J., Dubrovský, M., 2001: Time Structure of Observed, GCM-Simulated, Downscaled, and
Stochastically Generated Daily Temperature Series. Journal of Climate, 14, 4047-4061.
a další podle pokynů vedoucí práce
Předběžná náplň práce
Při hodnocení změn teploty pozorovaných v posledních desetiletích se již věnovalo hodně pozornosti průměrných hodnotám a výskytu extrémních jevů. Pro řadu sektorů lidské činnosti i pro přírodní ekosystémy mohou být ale stejně důležité i změny mezidenní proměnlivosti teploty. Nedávná analýza mezidenní a vícedenní proměnlivosti naměřených denních teplot ukázala určité změny v posledních desetiletích. Analýza anomálií od průměrného ročního chodu poskytne bližší náhled na krátkodobou složku variability po odstranění vlivu změn daných právě ročním chodem.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
A lot of attention has been paid to changes in mean air temperature values and also to occurrence of extreme events. However, changes of interdiurnal variability of air temperature might also play an important role for many sectors and natural ecosystems. Recent analysis has shown some changes in interdiurnal air temeprature variability in recent decades. The analysis of anomalies from mean annual cycle will provide insight into the short-term variability after the influence of interdiurnal changes connected to annual cycle are removed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK