Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cytomegalovirová infekce kmenem HCMV a její vztah k imunosupresi
Název práce v češtině: Cytomegalovirová infekce kmenem HCMV a její vztah k imunosupresi
Název v anglickém jazyce: Cytomegalovirus infection with HCMV strain and its relationship to the immunosuppression
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.10.2015
Datum zadání: 26.11.2015
Datum a čas obhajoby: 08.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2018
Oponenti: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce: Cílem diplomové práce je příspěvek ke studiu průběhu in vitro interakce lidského cytomegaloviru (HCMV), patřící do čeledi Herpesviridae (β-herpesvirus, HHV-5) s vybranými imunosuprimovanými hostitelskými buňkami.
Použitá metodika:V rámci diplomové práce bude pracováno s lidskými buněčnými kulturami a infekcí lidským cytomegalovirem kmene VR-1590. Během práce budou využity základní laboratorní techniky jako práce s virovými izoláty a buněčnými kulturami, infekce buněk a stanovení množství viru plakovou metodou, ozařování buněčných kultur ionizujícím zářením. Ke sledování průběhu in vitro infekce v reálném čase bude využita přístrojová metodika Xcelligence. K analýze signálních drah hostitelských buněk bude využita protilátkové technologie PathScan, k ověření získaných výsledků pak bude využita metoda jednorozměrné elektroforézy spolu s využitím detekce pomocí monoklonálních protilátek metodikou Western blot.
Předpokládané výsledky:S využitím metodik práce by mělo dojít k detekci vybraných signálních drah hostitelských buněk po jejich ozáření (imunosupresi) s využitím ionizujícího záření. Získané výsledky by měly přispět k porozumění interakce hostitelského organizmu s virovou infekcí za stavu imunosuprese.
Práce bude probíhat na Katedře molekulární patologie a biologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita Obrany pod vedením konzultantky npor. Kláry Kubelkové, Ph.D.
Seznam odborné literatury
Alwine JC. Modulation of host cell stress responses by human cytomegalovirus. Curr Top Microbiol Immunol. 2008;325:263-79. Boeckh M, Geballe AP. Cytomegalovirus: pathogen, paradigm, and puzzle. J Clin Invest. 2011 May;121(5):1673-80. Brandenburg B, Zhuang X. Virus trafficking - learning from single-virus tracking. Nat Rev Microbiol. 2007 Mar;5(3):197-208.
David M. Knipe; Peter M. Howley; Fields VIROLOGY - fourth edition; Volume 2
Evers DL, Wang X, Huang ES. Cellular stress and signal transduction responses to human cytomegalovirus infection. Microbes Infect. 2004 Oct;6(12):1084-93.
Landais I, Nelson JA. Functional genomics approaches to understand cytomegalovirus replication, latency and pathogenesis. Curr Opin Virol. 2013 Aug;3(4):408-15.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK