Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analytické hodnocení léčiv s využitím HPLC II.
Název práce v češtině: Analytické hodnocení léčiv s využitím HPLC II.
Název v anglickém jazyce: Analytical evaluation of drugs using HPLC II.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milan Mokrý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2015
Datum zadání: 21.10.2015
Datum a čas obhajoby: 01.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2018
Oponenti: prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Teoretické seznámení s řešenou problematikou, příprava literatury

2. Provedení rešerše

3. Experimentální práce

4. Vyhodnocení výsledků a sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Mikeš O. a kol.: Laboratorní chromatografické metody, SNTL, Praha 1980.

Churáček J. a Jandera P.: Úvod do vysokoúčinné kapalinové kolonové chromatografie, SNTL, Praha 1985.

Klíma J. a Grafnetterová J.: Využití kapalinové a plynové chromatografie v klinické farmakologii. In: Pokroky ve farmacii 7, Avicenum, Praha 1987.

Babjuk J., Perlík F. a Šídlo Z.: Bioanalytika léků, Avicenum, Praha 1987.

Kabra P. M. a Morton L. J.: Liquid Chromatography in Clinical Analysis, The Humana Press Inc., Clifton, New Jersey 1981.

Ahuja S. a Scypinski S.: Handbook of Modern Pharmaceutical Analysis, Academic Press, New York 2001.

Chromatografické a farmaceutické časopisy (Journal of Chromatography, Journal of Liquid Chromatography, Journal of Pharmaceutical Sciences, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis atd.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK