Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Občanské nepokoje a jejich vliv na sociální změny ve státě: Násilné události ve Francii v letech 2005 a 2007
Název práce v češtině: Občanské nepokoje a jejich vliv na sociální změny ve státě: Násilné události ve Francii v letech 2005 a 2007
Název v anglickém jazyce: Civil riots and their impact on social change in the country: Violent events in France in 2005 and 2007
Klíčová slova: občanské nepokoje, sociální změna, Francie, imigrační politika, francouzské předměstí, banlieues
Klíčová slova anglicky: civil riots, social change, France, immigration policy, French suburbs, banlieues
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2015
Datum zadání: 30.09.2015
Datum a čas obhajoby: 13.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Oponenti: doc. Michel Perottino, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Vymezení tématu:
Témou práce budú dva konkrétne občianske nepokoje. Občianske nepokoje na území Európy: revolúcia na Islande (2007) a občiansky nepokoj imigrantov vo Francúzsku (2005). V tejto práci budú okrem základných charakteristik občianského nepokoja ako takého, bližšie definované dôvody, prečo sa dané prípadové občianske nepokoje odohrali, s akou vidinou cieľu začínali a či sa im tento cieľ nakoniec podarilo dosiahnúť.


Zdůvodnění tématu:
Poslednú dobu sme svedkami zvyšujúceho sa výskytu občianskych nepokojov v uliciach miest. Tieto občianske protesty sa už neodohrávajú len v tých častiach sveta, v ktorých sme na to historicky pomerne zvyknutí, ale ostatnú dekádu sa pomaly ale iste presúvajú aj na kontinenty a do krajín, kde sú ich obyvatelia zvyknutí užívať si luxus bezpečia, pokoja a mieru viac ako v iných častiach sveta. Hovorím najmä o Európe, ktorá sa už zopár rokov musí vyrovnávať s narastajúcim počtom nespokojnosti obyvateľstva, ktoré prirodzene ústí do občianskeho protestu.

Cíl práce a výzkumné otázky:
Hlavná výskumná otázka:
1. Aký mal občiansky nepokoj dopad na politický, ekonomický a kultúrny život v regione, v ktorom sa odohral?
V súvislosti s hlavnou výskumnou otázkou, môžeme položiť odvodené, doplňujúce výskumné otázky:
2. Bol cieľ občianskeho nepokoja dosiahnutý/nedosiahnutý a aké závislé premenné nastali v prípade dosiahnutia/nedosiahnutia cieľa?
3. Predstavuje práve občiansky nepokoj relevantný nástroj pre dosiahnutie nejakej zmeny v krajine/spoločnosti?

V súvislosti s hlavnou výskumnou otázkou a odvodenými výskumnými otázkami sú predložené pracovné hypotézy, ktoré sa budú v bakalárskej práci verifikovať. Primárne sa týkajú dvoch občianskych nepokojov, ktoré predstavujú prípad práce.
Prvá pracovná hypotéza (1) vychádza z predpokladu, že občiansky nepokoj (riot, civil unrest, civil upheaval) značne zvyšuje pravdepodobnosť zmeny v ekonomickom, politickom a kultúrnom živote, pretože demonštruje nespokojnosť občanov na danom území.

Druhá pracovná hypotéza (2) pracuje s mierou dôležitosti a relevancie faktu, že v dôsledku občianskeho nepokoja nastanú isté závislé premenné, ktoré následne zvyšujú pravdepodobnosť toho, že sa cieľ občianského nepokoja podarí dosiahnuť: so zvyšujúcim sa počtom závislých premenných sa zvýšuje pravdepodobnosť dosiahnutia cieľu daného občianského nepokoja.
Tretia pracovná hypotéza (3) súvisí s dopadom občianského nepokoja v kontexte medzinárodných vzťahov; z fenoménu vzájomného prepojenia krajín a ich ekonomík v medzinárodnej dimenzii je možné usudzovať nasledovné: masívny občiansky nepokoj v jednej krajine môže zmeniť situáciu aj v susedných krajinách či v celom regióne.


Výzkumná metoda:
Bakalárska práca bude založená na komparatistice. Najskôr predstavím definície občianského nepokoja, potom podrobné analýzy občianských nepokojov na Islande a vo Francúzsku, ktoré budem medzi sebou porovnávať so zreteľom na závislé a nezávislé premenné.

- Kvalitatívne indikátory (ako napríklad: zmena verejnej mienky; vznik neformálnych/formálnych organizácii; nárast extrémistických názorov/skupín; zmena politického správania politickej reprezentácie; zmena legislatívneho systému; prijatie zákona/zmena ústavy) predstavujú závislé premenné a na ich vecné použitie bude potrebné hlbšie zmapovanie prameňov (odborných článkov, štúdii), ktoré sa explicitne venujú občianskym nepokojom, s ktorými pracujem v tejto bakalárskej práci.

- Dôležitým bodom bude zarámcovanie konceptu občianských nepokojov: je potrebné dané občianské nepokoje kategorizovať ako protisystémové, inštitucionalizované/neinštitucionalizované; s aspiráciou prerásť v inštitucionalizovanú formu atď. + interné charakteristiky jednotlivého občianskeho nepokoja. Tieto indikátory predstavujú nezávislé premenné, ktoré budú mať rovnakú váhu pri finálnom vyhodnocovaní ako závislé premenné.

Odpovede na výskumné otázky sa pokúsim doložiť na základe využitia metódy súhlasu, pri ktorej porovnávam málo podobné prípady (občianske nepokoje), zhodujúce sa v malom počte závislých a nezávislých premenných. Tým pádom sa budú v práci akcentovať ako dôležité a hodnotné tie premenné, ktoré predstavujú zhodu medzi obidvomi občianskymi nepokojmi.

Pri záverečnom vyhodnotení sa bude dôraz klásť na zistenie, či práve tieto spoločné (zhodné) závislé a nezávisle premenné predstavujú nejaké charakteristiky, ktoré môžu relevantne determinovať dosiahnutie cieľa v rámci občianskeho nepokoja.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
Neperiodická literatura:
SCHURINK, WJ. 1992. Victimization: Nature & Trends. Human Sciences Research Council, 1992. ISBN: 0796912580
Periodická literatura:
BRAHA, D. 2012. Global civil unrest: contagion, self-organization, and prediction. PloS One, Vol. 7, Public Library of Science.

BUCKLEY, W.F. 1983. Civil Riots. National Review, Vol. 35, Issue 16, s. 944-984.

HADDAD, Y. Y. 2006. The October Riots in France: A Failed Immigration Policy or the Empire Strikes Back?. International Migration, Vol. 44. S. 23–34

HUNTINGTON, S. P. 1968. Political Order in Changing Societies

INGIMUNDARSON, V. 2010. 'A Crisis of Affluence': the Politics of an Economic Breakdown in Iceland. Irish Studies in International Affairs, Vol. 21, s. 57-69. Royal Irish Academy.

KALYVAS, S. N.; SHAPIRO I.; MASOUD, T. 2008. Order, Conflict, and Violence.

MCPHAL, C. 1971. Civil Disorder participation: A critical examination of recent research. American Sociological Review, Vol. 36. University of Illinois at Urbana.

ZANGER, S. 2000. A Global Analysis of the Effect of Political Regime Changes on Life Integrity.
Webové stránky:
THE WORLD BANK. Data: Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)[online]. The World Bank Group: ©2014 [cit. 03.6.2015]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD

THE WORLD BANK. Data: International tourism, number of arrivals [online]. The World Bank Group: ©2014 [cit. 03.6.2015]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL

THE WORLD BANK. Data: GDP per capita (current US$) [online]. The World Bank Group: ©2014 [cit. 03.6.2015]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. Občanský nepokoj/protest - teoretický základ, definiční zarámování
3. Občanský nepokoj: Revoluce na Islandu (2007)
4. Občanský nepokoj: Nepokoj imigrantů ve Francii (2005)
5. Komparace případových občanských protestů
6. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction
2. Civil unrest/protest – theoretical basis, definition frame
3. Civil unrest: Revolution in Island (2007)
4. Civil unrest: Immigrant unrest in France (2005)
5. Comparison of the two civil unrests
6. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK