Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Consequences and applications of the Fock space representation theorem
Název práce v češtině: Důsledky a aplikace věty o reprezentaci Fockova prostoru
Název v anglickém jazyce: Consequences and applications of the Fock space representation theorem
Klíčová slova: Poissonův proces, operátor diference, bodový proces s hustotou
Klíčová slova anglicky: Poisson proces, difference operator, point process with density
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2015
Datum zadání: 06.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2016
Datum a čas obhajoby: 14.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2017
Oponenti: prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student bude číst předloženou literaturu. Dále podle zadání vedoucího bude provádět odvození potřebných tvrzení a počítat příklady k dané problematice. Nakonec sepíše diplomovou práci.
Seznam odborné literatury
Last G., Penrose M. (2011) Poisson proces Fock space representation, chaos expansion and covariance inequalities. Probab. Theory Relat. Fields 150, 663-690.
Beneš V., Zikmundová M. (2014) Functionals of spatial point processes having a density with respect to the Poisson proces.
Kybernetika 50, 896-913.
Předběžná náplň práce
Zajímavé téma z teorie pravděpodobnosti řeší aktuální problematiku funkcionálů prostorových bodových procesů. Výzkum může směřovat k limitním větám pro rostoucí intenzitu nebo pro zvětšující se okno pozorování. Snahou je ukázat aplikace této teorie, například pro modely ze stochastické geometrie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
An interesting topic from probability theory deals with an up-to-date problem of functionals of spatial point processes. The research can be directed to the limit theorems either for an increasing intensity of for an increasing observation window. The aim is to show applications of this theory, e.g. concerning models in stochastic geometry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK