Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití měření povrchového napětí pro stanovení kritické micelární koncentrace kationtových tenzidů.
Název práce v češtině: Využití měření povrchového napětí pro stanovení kritické micelární koncentrace kationtových tenzidů.
Název v anglickém jazyce: The utilization of the surface tension measurement for the evaluation of critical micelle concentration of cationic surfactants
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.09.2015
Datum zadání: 22.02.2017
Datum a čas obhajoby: 01.06.2017 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Oponenti: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Literární rešerše
2) Studium literatury týkající se dané problematiky
3) Experimentální práce
4) Zpracování výsledků a jejich hodnocení
5) Sepsání a odevzdání práce
Seznam odborné literatury
1) Komárek, P., et al. Technologie léků. 3. přeprac. a dopl. vydání. Praha: Galén, 2006. 399 s.
2) Český lékopis 2009 – Doplněk 2010, Doplněk 2011, Praha: Grada
3) Handbook of Pharmaceutical Excipients, 5th. ed., London: PhP Pharmaceutical Press 2006, 918 p.
4) České a zahraniční vědecké časopisy a monografie
5) Elektronické informační zdroje
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK