Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pedagogické a psychologické aspekty ovlivňující výkon v mládežnickém fotbale
Název práce v češtině: Pedagogické a psychologické aspekty ovlivňující výkon v mládežnickém fotbale
Název v anglickém jazyce: Pedagogical and psychological factors that influence player performance in youth football
Klíčová slova: Sportovní vývoj, psychický vývoj, emoční reakce, fotbal, herní výkon
Klíčová slova anglicky: Sports development, psychological development, emotional response, football, performance
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Jansa, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.09.2015
Datum zadání: 24.09.2015
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 10:00
Místo konání obhajoby: Katedra sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: PhDr. Mario Buzek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracování teoretické části (do dubna 2017)
Zpracování výzkumné části (do července 2017)
Odevzdání práce (do 24.8.2017)
Seznam odborné literatury
CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 288 s. ISBN 978-80-247-4033-1.
FROMM, Erich. Mít, nebo být?. Vyd. tohoto překladu 2. Přeložil Jan LUSK. Praha: Aurora, 2014. ISBN 978-80-7299-106-8.
JANSA, Petr a kol. Pedagogika sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 226 s. ISBN 978-80-246-2026-8.
MASLOW, Abraham Harold. O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7.
NAKONEČNÝ, Milan. Lidské emoce. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 335 s. ISBN 80-200-0763-6.
ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie] : přepracované vydání. 3. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0772-6.
SHAPIRO, Lawrence E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Vyd. 4. Přeložil Hana KAŠPAROVSKÁ. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0651-4.
SLEPIČKA, Pavel, Václav HOŠEK a Běla HÁTLOVÁ. Psychologie sportu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 240 s. ISBN 978-80-246-1602-5.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude zaměřena pedagogické a psychologické aspekty ovlivňující herní výkon hráčů v mládežnickém fotbale. Cílem teoretické části bude zkoumat pozitivní a negativní faktory, které ovlivňují jeho psychický a sportovní vývoj. Cílem výzkumné části bude zkoumat emoční prožívání a pocity hráčů v mládežnických kategoriích AC Sparta Praha a FK Dukla Praha od U9 do U15. Pro tento účel jsme zvolili dotazníkovou metodu, konkrétně dotazník emočních reakcí DEMOR. Výzkumný vzorek bude čítat přibližně 250 hráčů ve 14 týmech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis will focus pedagogical and psychological aspects affecting the performance of players in youth football. The aim of the theoretical part is to examine the positive and negative factors that influence his psychological and sporting development. The aim of the research section is to examine emotional experiences and feelings of players in the AC Sparta Prague and FK Dukla Prague youth categories from U9 to U15. For this purpose, we chose the questionnaire method, namely the DEMOR emotional reaction questionnaire. The research sample will count approximately 250 players in 14 teams.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK