Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adversative discourse connectives "however" and "instead" in academic texts
Název práce v češtině: Adverzativní diskurzní konektory "however" a "instead" v odborném textu
Název v anglickém jazyce: Adversative discourse connectives "however" and "instead" in academic texts
Klíčová slova: adverzativní konektory, however, instead, pozice, interkpunkce, výskyt s jinými elementy
Klíčová slova anglicky: adversative conjuncts, however, instead, position, punctuation, co-occurences
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2015
Datum zadání: 23.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zkoumat větné modifikátory sloužící jako prostředky textové návaznosti however a instead v anglických odborných textech. Teoretická část popíše tyto adverzativní konektory z různých aspektů: postavení ve větě, interpunkci, sémantiku a dosah. Vzhledem k tomu, že pozice zkoumaných konektorů je poměrně volná, empirická část práce podá přehled možných pozic v rámci věty a četnost jejich zastoupení ve zkoumaném materiálu. Dále bude zkoumána interpunkce (zda je konektor oddělen pomocí čárky, středníku nebo zda interpunkční znaménko zcela chybí) a dosah konektoru (zda je konektor vymezen souvětím, v němž se vyskytuje nebo zda odkazuje na bezprostředně předcházející větu nebo bezprostředně předcházející odstavec). Dílčí výsledky budou následně porovnány a práce se tak mimo jiné pokusí zjistit, zda existuje jistá korelace mezi dosahem konektoru a jeho postavením ve větě. Metodologicky bude práce založena na získání 50 příkladů konektoru „however“ a 50 příkladů konektoru „instead“ získaných pomocí Britského národního korpusu (BNC).
Seznam odborné literatury
Barton, E.L. (1995). Contrastive and non-contrastive connectives: Metadiscourse functions in argumentation. Written Communication, 12, 219–239.

Biber, D. et al. (2006) Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman.

Chen, C.W.- Y. (2006). The use of conjunctive adverbials in the academic papers of advanced Taiwanese EFL learners. International Journal of Corpus Linguistics 11, 330–345.

Couper-Kuhlen, Elizabeth & Bernd Kortmann, eds. 2000. Cause – Condition – Concession – Contrast. (= Topics in English Linguistics, 33.) Berlin: de Gruyter.

Dupont, M.. In press. Word order in English and French. The position of English and French adverbial connectors of contrast. English Text Construction 8(1).

Dušková, L. et al. (2006) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.

Granger, S., & Tyson, S. (1996). Connector usage in the English essay writing of native and non-native EFL speakers of English. World Englishes, 15, 17–27.

Halliday, M.A.K. & C. M .I. M Matthiessen. 2004. An Introduction to Functional Grammar. London: Hodder Arnold. Leech, G. & J. Svartvik. 1994. A Communicative Grammar of English. London: Longman.

Hasselgård, Hilde. 2010. Adjunct Adverbials in English. Cambridge: Cambridge University Press.

Huddleston, R. and Pullum G. K. (2002) Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Lenker, U. 2011. A focus on adverbial connectors: Connecting, partitioning and focusing attention in the history of English. In A. Meurmann-Solin & U. Lenker eds. Connectives in Synchrony and Diachrony in European Languages. Helsinki: VARIENG. http://www.helsinki.fi/varieng/series/volumes/08/lenker/

Pípalová, Renata (2000) "Intersentential Connectives - A Textual Analysis", Prague Studies in English.

Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

Shaw, P. (2009). Linking adverbials in student and professional writing in literary studies: What makes writing mature. In Charles, M. et al. Academic Writing. At the Interface of Corpus and Discourse. London: Continuum, 215-235.

Taboada, M. T. (2009). Implicit and explicit coherence relations. In: Renkema, J. (ed.) Discourse, Of Course: An Overview of Research in Discourse Studies. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins. 127-140. Valera, Salvador. 1998. “On subject-orientation in English ly-adverbs”. English Language and Linguistics 2(2): 263–282.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK