Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta
Název práce v češtině: Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta
Název v anglickém jazyce: Aspects of the Personality Protection of Medical Doctor and a Patient
Klíčová slova: Ochrana osobnosti, medicínské právo, lékař, pacient, osobní údaje, trestní právo.
Klíčová slova anglicky: Personality protection, medical law, medical doctor, patient, personal data, criminal law.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2015
Datum zadání: 23.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2015
Datum a čas obhajoby: 11.02.2020 14:45
Místo konání obhajoby: č. 412/4. patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2020
Oponenti: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
  doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Tématu ochrany osobnosti se věnuji od svého magisterského studia, zabýval jsem se jím na studentských vědeckých konferencích, v rámci studentské vědecké odborné činnosti, ve své diplomové práci, ve své rigorózní práci i v dalších publikacích. Téma „Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta“ tak navazuje na mé předcházející odborné publikace týkající se ochrany osobnosti.
Předkládaná disertační je kompozičně řazena od obecného ke konkrétnímu. Od úvodu, který vymezuje zadání a úlohy předkládané disertační práce, se čtenář dostane k historickému nástinu a vymezení pojmů. Následuje část upravující práva a povinnosti lékaře a pacienta při poskytování zdravotních služeb a popis specifik právního vztahu, vznikajícího mezi lékařem a pacientem (smlouva o péči o zdraví). Další kapitoly se zabývají ochranou osobnosti ve specifickém zdravotnickém prostředí. Na ně navazuje téma ochrany osobních údajů v medicínském právu, které se dle mého názoru poměrně novátorským způsobem zabývá ochranou osobních údajů nejen pacienta, ale právě i lékaře. Následující dvě kapitoly se věnují prostředkům ochrany osobnosti, tedy možnému postupu v případě zásahu do osobnostních práv, a to v rovině občanského a trestního práva. Před samým závěrem jsou pak dvě zejména evaluační kapitoly, kdy jedna z nich se zabývá srovnáním s mírou kvality lékařské péče a ochrany osobnosti lékaře a pacienta v České republice a v zahraničí a druhá je věnována úvahám de lege ferenda. Za nimi následuje pouze závěr, který hodnotí zpracování v úvodu vytyčených cílů.
Mezi hlavní metody zpracování předkládané disertační práce patřily rešerše akademických textů a judikatury obecných soudů České republiky. Byla zpracována též na základě rešerše rozhodnutí Ústavního soudu a rozhodnutí mezinárodních soudů. Při zpracování vycházím též z odborné literatury, a to jak domácí, tak i zahraniční. V některých případech pak srovnávám závěry české doktríny se zahraničními publikacemi proto, abych získal co nejobjektivnější výstupy.
Primární úlohou předkládané práce je splnění podmínek stanovených pro doktorskou kvalifikační práci. Věřím však, že tato práce nalezne i další praktické uplatnění u čtenářů z řad odborné veřejnosti, ale i mezi lékaři a pacienty a bude tak zvyšovat právní povědomí o medicínském právu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I have been dealing with the subject of personality protection since my master studies. I have been involved in protection of personality in student scientific conferences, in student scientific work, in my thesis, in my doctor thesis and in other publications as well. The topic “Aspects of Personality Protection of a Medical Doctor and a Patient” follows my previous professional publications on personality protection.
The presented dissertation is compositionally sorted from general parts to specific parts. From the introduction, which defines the assignment and the tasks of presented dissertation, follows the historical outline and definition of terms. After that there is a section describing the rights and duties of a medical doctor and a patient within providing health services and a description of the specifics of a legal relationship that arises between a doctor and a patient (health care contract according to the Czech Civil Code). The next chapters deal with protection of personality from the perspective of medical law. They are followed by the topic of personal data protection in medical law, which, in my opinion, deals with the protection of personal data not only for the patients but also for the medical doctors. The following two chapters deal with the means of protecting the personality, i.e. the possible procedure in case of breaching the personality rights. This topic is drawn from perspective of civil and criminal law. Before the conclusion, there are two evaluation chapters, one of them deals with the comparison of the quality of medical care and the protection of the personality of the doctor and patient in the Czech Republic and abroad and the other is devoted to de lege ferenda considerations. They are followed by conclusion that evaluates the processing at the outset of the objectives.
The main methods of the submitted dissertation thesis included the research of academic texts and the case law of the general courts of the Czech Republic and also on the basis of a review of decisions of the Constitutional Court. The submitted dissertation sources were also the decisions of international courts. I also used academic legal literature, both domestic and foreign. In some cases, I compare the Czech doctrine's findings with foreign publications in order to get the most objective outcomes.
The primary task of this thesis is to fulfil the conditions set for doctoral thesis. However, I believe that this dissertation will also find other practical applications for readers, lawyers, but also among doctors and patients, and might be a tool of (medical law) legal awareness increase.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK