Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza neformálních sociálních vztahů v procesu učení na pracovišti
Název práce v češtině: Analýza neformálních sociálních vztahů v procesu učení na pracovišti
Název v anglickém jazyce: Analysis of Informal Social Relationships in Workplace Learning Process
Klíčová slova: Sociální vztahy na pracovišti|Sociometrie|Učení na pracovišti|Učení skrze pracoviště|Učení pro pracoviště
Klíčová slova anglicky: Social Relationship in Workplace|Sociometry|Workplace learning|Learning through the workplace|Learning for the workplace
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2015
Datum zadání: 22.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.10.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:01.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Koncept workplace learning je moderním pojetím procesu učení na pracovišti, který chápe učení jako interakci mezi jedincem a pracovištěm. Tento přístup redefinuje tradiční způsoby dělení profesního vzdělávání a poskytuje nový pohled na proces učení v organizaci jako nepřetržitý proces vzdělávání, jež je vymezen prostorem pracoviště. Cílem diplomové práce je ověření hypotézy o souvislosti podob neformálních vztahů na pracovišti a procesu učení u zaměstnanců. Pro analýzu procesu učení budou použity nástroje kvalitativního výzkumu. Zkoumání neformálních vztahů na pracovišti bude provedeno pomocí sociometrie a doplněno kvalitativními rozhovory s vybranými zaměstnanci, kteří budou reprezentovat jednotlivé hierarchické stupně v organizaci. Empirické šetření práce bude realizováno ve třech průmyslově orientovaných organizacích odlišných oborů na území Moravy, konkrétně v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Obsah:

1 Vymezení teorie učení se na pracovišti a přehled jejích základních podob
2 Konceptualizace neformálních sociálních vztahů na pracovišti
3 Neformální sociální vztahy v pojetí workplace learning
4 Empirické šetření - Analýza hypotézy souvislosti podob neformálních sociálních vztahů a procesu učení na pracovišti
Seznam odborné literatury
ANTONACOPOULOU, Elena, Peter JARVIS, Vibeke ANDERSEN, Bente ELKJÆR a Steen HØYRUP. (eds.). Learning, Working and Living: Mapping the Terrain of Working Life Learning. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. ISBN 1-4039- 4767-8.
ARMSTRONG, Michael. Personální management. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-614-5.
BELCOURT, Monica a Phillip C. WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-459-2.
BILLET, Stephen. Workplace Affordances and Individual Engagement at Work. Journal of Workplace Learning [online]. 2001c, č. 13 (5), s. 209-214.
EVANS, Karen, Phil HODKINSON a Lorna UNWIN. Working to Learn. Transforming Learning in the Workplace. London: Kogan Page, 2002. ISBN 978-0749436858.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
HODGETTS Richard a Kathryn HEGAR. Modern Human Relations at Work. South Western: Cengage Learning, 2011. ISBN 0-538-48106-4.
JARVIS, Peter. Towards a Comprehensive Theory of Human Learning. New York: Routledge, 2006. ISBN 978-0-415-68473-6.
NOVOTNÝ, Petr. (ed.). Pracoviště jako prostor k učení. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4918-5.
NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80- 210-5116-4.
RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život?: o vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4779-2.
SCHEIN, Henry. Psychologie organizace. Praha: Orbis, 1969.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK