Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace politických procesů László Rajka, Rudolfa Slánského a Władysława Gomułky
Název práce v češtině: Komparace politických procesů László Rajka, Rudolfa Slánského a Władysława Gomułky
Název v anglickém jazyce: Comparison of political trials: Laszlo Rajk, Rudolf Slansky, and Władysław Gomułka
Klíčová slova: Politické procesy, Rudolf Slánský, László Rajk, Władysław Gomułka, Československo, Maďarsko, Polsko, komunistická strana
Klíčová slova anglicky: Political trials, Rudolf Slansky, László Rajk, Władysław Gomułka, Czechoslovakia, Hungary, Poland, Communist Party
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2015
Datum zadání: 21.09.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
DAVIES, Norman (2003): Polsko: dějiny národa ve středu Evropy, Prostor, Praha
GOUGH, Roger (2006): Good Comrade: Janos Kadar, Communism and Hungary, GBR: I.B. Tauris, London, dostupné z ProQuest ebrary dne 3. 1. 2016.
IRMANOVÁ, Eva (2008): Maďarsko v éře sovětizace, Mezinárodní a politické aspekty, Nakladatelství Kristina Kaiserová – albis International, Ústí nad Labem
KAPLAN, Karel (1991): Československo v letech 1948-1953, II. část Zákl. Období komunistického režimu, Stání pedagogické nakladatelství, Praha
KAPLAN, Karel (2000): StB o sobě, Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, Praha
KAPLAN, Karel (2009): Kronika komunistického Československa, Klement Gottwald a Rudolf Slánský, Barrister & Principal, Brno
KAPLAN, Karel (1994): K Politickým Procesům V Československu 1948-1954: Dokumentace Komise ÚV KSČ Pro Rehabilitaci 1968, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
KAPLAN, Karel (1999): Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948-1956, Doplněk, Brno
KAPLAN, Karel (1992): Zpráva o zavraždění generálního tajemníka, Mladá Fronta, Praha
KAPLAN, Karel a PALEČEK, Pavel (2001): Komunistický režim a politické procesy v Československu, Barrister & Principal, Brno
KERSTEN, Krystyna (1990): Narodziny systemu Włady Polska 1943 – 1948, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznaň
KONTLER, László (2002): Dějiny Maďarska, Nakladatelství Lidové noviny, Praha
KÜRTI, László (2002): Youth and the State in Hungary, Pluto Press, London.
LENDVAI, Paul (2002): Tisíc let maďarského národa, Tisíc let vítězství v porážkách, Academia, Praha
LITERA, Bohuslav (1995): Od Jalty k začátkům studené války, Slovanský přehled, Praha
PACZKOWSKI, Andrzej (2000): Půl století dějin Polska 1939-1989, Academia, Nakladatelství Akademie věd ČR, Praha
PEČENKA, Marek a LUŇÁK, Petr a kol.(1999) : Encyklopedie moderní historie, Libri, Praha
PERNES, Jiří a FOITZIK, Jan (2005): Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané ve dnech 14-16. dubna 2003 v Praze, Prius, Brno.
PTASIŃSKI, Jan (1983): Pierwszy z trzech zwrotów, czyli rzecz o Władysłavie Gomułce, Krajowa agencja wydawnicza RSW, Warszawa
SCHMIDT, Mária (2005): Zákulisní taje, Nové aspekty historie procesů s Algerem Hissem (USA), László Rajkem (Maďarsko) a inscenovaných procesů ve východní a střední Evropě, Občanský institut, Praha
SLÁNSKÁ Josefa (1969): Report on my husband, Hutchinson & Co., London
STEVEN, Steward (2015): Komunistické zločiny a CIA, Výbušnina, Operace CIA Splinter Factor, Eko - Konzult, Bratislava
STRZELECKI-GOMUŁKA, Ryszard a SALWA- SYZDEK, Eleonora (2003): Między Realizmem A Utopią: Władysław Gomułka We Wspomnieniach Syna, Studio Emka, Warszawa
VYKOUKAL, Jiří, TEJCHMAN, Miroslav, LITERA, Bohuslav (2000): Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Libri, Praha
WERBLAN, Andrzej (1988): Władysław Gomułka Sekretarz Generalny PPR, Wydawnictvo „Ksiaźka i Wiedza“ RSW, Warszawa
László Rajk a jeho společníci před lidovým soudem (1949) Kulturní a propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ, Praha
LUKEŠ Igor: The Rudolf Slánský Affair: New Evidence, in Slavic Review, (Spring 1999 Vol. 58, No. 1), online, dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2672994, staženo dne 4. 1. 2016
KARSAI, László: Crime and Punishment: People's Courts, Revolutionary Legality, and the Hungarian Holocaust, on-line dostupné z: http://ece.columbia.edu/files/ece/images/karsai2.pdf, staženo dne 28. 10. 2015
KAMIŃSKI, Łukasz: Why did Gomułka not become a Polish Slansky? In InterMarium (2004, vol. 7, No. 1), online, dostupné z: http://www.columbia.edu/cu/ece/research/intermarium/vol7no1/kaminski.pdf, staženo dne 10. 11. 2015
The Case of László Rajk, in The World Today (1956, vol. 12, issue 6), online, dostupné z: http://www.jstor.org/stable/40393669, staženo dne: 1. 1. 2015
Pražský web pro studenou válku, online, dostupné z: http://www.praguecoldwar.cz/kent.htm, staženo 27. 12. 2015
The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, online, dostupné z: http://www.rev.hu, staženo 27.12. 2015
Totalita.cz, online, dostupné z: http://www.totalita.cz/proc/proc_01_05.php , staženo dne 14. 4. 2016
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se věnuje komparaci vybraných politických procesů v Československu, Maďarsku a Polsku. Práce je koncipována tak, aby přinesla komplexní pohled na problematiku, konstrukci a specifika procesů s László Rajkem, Rudolfem Slánským a Władysławem Gomułkou. Na základě komparace jednotlivých procesů objasním klíčové souvislosti a rozdíly, které mohly vést k odlišnému vývoji v případu Gomułka. Cílem práce je najít důvody, proč Gomułka nebyl postaven před soud a odsouzen stejně jako ostatní vybraní představitele komunistických stran.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor dissertation is focused on selected political trials in Czechoslovakia, Hungary and Poland. The purpose of the dissertation is to provide complex view on the topic, structure and specifics of trials with László Rajko, Rudolf Slansky and Włladysław Gomułka. I will explore the context of the events based on comparison of the individual trials. I will also look for the differences which could have led to different development in Gomułka´s trial.
The goal is to find reasons, why Gomułka was not brought to justice and sentenced as other chosen representatives of communist parties were.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK