Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Přípravný plavecký trénink mládeže
Název práce v češtině: Přípravný plavecký trénink mládeže
Název v anglickém jazyce: Training of young swimmers
Klíčová slova: metoda LTAD, plavecká kariéra, trénink ve vodě, trénink na suchu, vývoj dítěte, režim tréninku
Klíčová slova anglicky: LTAD, swimming career, training in the water, dryland training, child development, training‘s parameters
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Plavecké sporty (51-600500)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2015
Datum zadání: 21.09.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 12:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry plaveckých sportů UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Oponenti: PaedDr. Tomáš Miler
 
 
 
Zásady pro vypracování
prostudovat http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-161.html
formulovat projekt práce, metodologická literatura - říjen 2015
sběr dat - do března 2016
seznam literatury pro rešerši - listopad 2015
rešerše literatury - do prosince 2015
formulovaná teoretická část - únor 2016
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010.
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-7184-569-0.
PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008.
PUNCH, K. F. Kvantitativní výzkum. Praha: Portál,
Seznam odborné literatury
BROOKS, M. Developing Swimmers. Champaign, IL: Human Kinetics, 2011. ISBN 978-0-7360-8935-7.
BRTNÍK, T. LTAD ve sportovním plavání s výhradami. Tělesná výchova a sport mládeže, 2012, roč. 78, č. 1, s. 30 - 35.
ČECHOVSKÁ, I. Proměny plavecké sportovní kariéry. Tělesná výchova a sport mládeže, 2005, roč. 71, č. 2, s. 9 - 14.
ČECHOVSKÁ, I. Přípravný plavecký trénink. Tělesná výchova a sport mládeže, 2005, roč. 71, č. 2, s. 15 - 20.
FELGROVÁ, I. Trénink mladého plavce na suchu. Tělesná výchova a sport mládeže, 2005, roč. 71, č. 3, s. 24 - 32.
HANNULA, D., THORNTON, N. The Swim Coaching Bible, Volume II. Champaign, IL: Human Kinetics, 2012. ISBN 978-0-7360-9408-5.
KUČERA, M., KOLÁŘ, P., DYLEVSKÝ, I. Dítě, sport a zdraví. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-712-7.
LANG, M., LIGHT, R. Interpreting and Implementing the Long Term Athlete Development Model: English Swimming Coaches‘ Views on the (Swimming) LTAD in Practice. International Journal of Sports Science & Coaching, 2010, roč. 5, č. 3, s. 389 - 402.
LEBLANC, J., DICKSON, L. Straight Talk About Children And Sport: Advice For Parents, Coaches, And Teachers. Gloucester, Ontario: Coaching Association of Canada, 1996. ISBN 0-920678-78-5.
MAGLISCHO, E. W. Swimming Fastest. Champaign, IL: Human Kinetics, 2003. ISBN 0-7360-3180-4.
MCLEOD, I. Swimming Anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, 2010. ISBN 978-0-7360-7571-8.
NALEZENÝ, J. Hana Netrefová - Černá, 1984 - 2002. Praha: Ministerstvo vnitra, odbor sportu, 2006.
RADFORD, K., RICHARD, M., MOSS, A. a kol. Long Term Athlete Development Strategy. Ottawa: Swimming Canada, 2008. ISBN 978-0-9809299-0-4.
RICHARDS, R. Swimmer Development Model. World Swimming Coaches Association Newsletter, 2015, č. 2, s. 3 - 12.
SCOTT, R., SCOTT, R. Science of Swimming Faster. Champaign, IL: Human Kinetics, 2015. ISBN 978-0-7360-9571-6.
Předběžná náplň práce
Cíle: Zjistit a zhodnotit úroveň přípravného plaveckého tréninku v Čechách z hlediska trenérského zajištění a organizace a obsahu tréninku na suchu a ve vodě. Výsledky porovnat s přípravným plaveckým tréninkem, jak je doporučován v odborné literatuře.
Metody: V práci byla použita metoda dotazníku a následné zpracování a vyhodnocení dat především pomocí grafů a tabulek. Dotazník vyplňovaly osoby zajišťující přípravný plavecký trénink v plaveckých oddílech a klubech v Čechách.
Výsledky: Zjistili jsme, že trenéři přípravného plaveckého tréninku převážně nemají potřebné vzdělání k vykonávání této činnosti. Většina trenérů má za sebou plaveckou kariéru a ve většině oddílů a klubů probíhá spíše nábor než výběr dle předem stanovených kritérií. Trenéři jsou s prostorem pro trénink víceméně spokojeni. Obsah tréninku a využití pomůcek je srovnatelný s doporučením odborné literatury a počet tréninkových jednotek se postupně navyšuje. Suchá příprava je do tréninkového plánu zařazována spíše až ve třetím roce přípravného tréninku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives: To find out and evaluate the level of training of young swimmers in Bohemia from point of view coach‘s securing and organization and content of swimming training and dryland training. To compare these results with training of young swimmers recommended in reference books.
Methods: The method used in this thesis is questionnaire construction followed by processing and assessment, mostly through tables and charts. Questionnaires were filled in by people who provided training of young swimmers in swimming clubs in Bohemia.
Results: We have found out, that coaches of young swimmers mostly have no necessary education in this branch. Most of them had their own swimming career and in the majority of swimming clubs recruitment is under way rather than selection process by in advance determined criterions. The coaches are satisfied with area for training. The content of training and using of aids are comparable with recommendation in reference books. The number of trainings per week rises up gradually. Dryland training is integrated into training plan mostly in third year of training of young swimmers.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK