Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychiatrická léčebna v Kosmonosích v letech 1918-1949
Název práce v češtině: Psychiatrická léčebna v Kosmonosích v letech 1918-1949
Název v anglickém jazyce: Psychiatric Hospital in Kosmonosy in years 1918 - 1949
Klíčová slova: Československo|psychiatrická péče|psychiatrická nemocnice|Kosmonosy
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia|Mental Health Care|Psychiatric Hospital|Kosmonosy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2015
Datum zadání: 19.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.05.2018
Datum a čas obhajoby: 21.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je popis institucionálního a personálního vývoje psychiatrické léčebny v Kosmonosích v období od založení Československé republiky do roku 1949.
Struktura práce:
I. Úvod
II. Československé zdravotnictví v letech 1918-1938
II.1 Zdravotnická politika ve zkoumaném období
II.2 Psychiatrie a právo
III. Institucionální rámec psychiatrie
IV. Struktura a vývoj kosmonoského ústavu pro choromyslné
V. Hospodaření ústavu
V.1 Rozpočty
V.2 Výběr ošetřovného
VI. Zaměstnanci
VI.1 Důvody pro ucházení se o práci v ústavu
VI.2 Platy, mzdy a pracovní podmínky
VI.3 Mezi prací a izolací – práce nemocných
VII. Demografie ústavu
VII.1 Stavy pacientů v ústavu
VII.2 Příjem pacientů
VII.3 Propouštění
VII.4 Útěky a pokusy o útěk
VII.5 Úmrtnost
VII.6 Transporty
VII.7 Cizí příslušníci
VIII. Závěr
IX. Přílohy
Seznam odborné literatury
Prameny:
Archivní fond Státní psychiatrická léčebna Kosmonosy (1869 - 1985) v SOA Praha
Časopis lékařů českých
Frabša, František S., ed. a Heveroch, Antonín, ed.; Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926. Zemský správní výbor v Čechách.

Sekundární literatura:
BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel, ŠIMÍČEK, Vojtěch [eds.]. Komunistické právo v Československu. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
Böhm, Boris, Šimůnek, Michal, [eds.]. Verlegt – Verstorben – Verschwiegen: tschechische und deutsche Psychiatriepatienten in Böhmen als vergessene Opfer der NS-"Euthanasie" = Odtransportovaní – zemřelí – zapomenutí: čeští a němečtí duševně nemocní v Čechách jako zapomenuté oběti nacistické "eutanázie". Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016.
BROWNING, Christopher R., MATTHÄUS, Jürgen. The origins of the Final Solution: the evolution of Nazi Jewish policy, September 1939 - March 1942. Lincoln: University of Nebraska Press, Jerusalem: Yad Vashem, 2004.
ČERNOUŠEK, Michal. Šílenství v zrcadle dějin: pojednání pro inteligentní čtenáře. Praha: Grada, 1994.
DÖRNER, Klaus. Bürger und Irre: zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie. Frankfurt am Main: Europäische Verlaganstalt, 1969.
HLAVAČKA, Milan, CIBULKA, Pavel. Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. Praha: Historický ústav, 2013.
HOLUBEC, Stanislav. Lidé periferie: sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009.
FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000.
FOUCAULT, Michel. Psychologie a duševní nemoc. Praha: Dauphin, 1997.
FOUCAULT, Michel. Zrození kliniky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan, DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
KUČERA, Rudolf. Život na příděl: válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013.
KVAČEK, Robert, TOMÁŠEK, Dušan. Obžalována je vláda. Praha: Themis, 1999.
LENDEROVÁ, Milena, TINKOVÁ, Daniela, HANULÍK, Vladan. Tělo mezi medicínou a disciplínou: proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014.
MARŠÁLEK, Pavel. Protektorát Čechy a Morava: státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939-1945. Praha: Karolinum, 2002.
MÁŠOVÁ, Hana. Nemocniční otázka v meziválečném Československu. Praha: Karolinum, 2005.
NOVÁK, Milan. Dějiny Psychiatrické nemocnice Kosmonosy (1. část).
NOVOTNÝ, Jiří. Státní finanční hospodaření v období protektorátu v letech 1939–1945. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2006.
PINE, Lisa. Education in Nazi Germany. Oxford, New York : Berg, 2010.
Porter, Roy. Dějiny medicíny: od starověku po současnost. Praha: Prostor, 2013.
PROCTOR, Robert N. Rasová hygiena. Praha: Academia, 2009.
RÁKOSNÍK, Jakub, Igor TOMEŠ, Kristina KOLDINSKÁ. Sociální stát v Československu: právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992. Praha: Auditorium, 2012.
Sofsky, Wolfgang. Řád teroru: koncentrační tábor. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006.
Šimůnek, Michal, Schulze, Dietmar [eds.]. Die nationalsozialistische "Euthanasie" im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945. Červený Kostelec: Ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR Praha vydalo nakl. Pavel Mervart, 2008.
TESAŘ, Jan. Zamlčená diagnóza. Praha: Triáda, 2003.
TICHÝ, Josef. Historie bohnické psychiatrie v letech 1903-2005. Praha: Galén, 2006.
TINKOVÁ, Daniela. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha: Argo, 2004.
TINKOVÁ, Daniela. Zákeřná mefitis: zdravotní policie a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách. Praha: Argo, 2012.
VENCOVSKÝ, Eugen. Psychiatrie dávných věků: (od Hippokrata k Pinelovi). Praha: Karolinum, 1996.
VENCOVSKÝ, Eugen. Sto let české psychiatrické kliniky v Praze: 1886-1986. Praha: Univerzita Karlova, 1987.
VONDRÁČEK, Vladimír. Lékař vzpomíná. Praha: Avicenum, 1978.

Zdroje dostupné na internetu:
NOVÁK, Milan. Dějiny Psychiatrické nemocnice Kosmonosy (1. část). http://www.plkosmonosy.cz/grafika/Kosmonosy_www.pdf
MÁŠOVÁ, Hana. K organizaci ústavnictví pro choromyslné v meziválečném Československu. in Česká a slovenská psychiatrie, ročník 2005. s. 337 [online]
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK