Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Privatizace státních podniků v Bosně a Hercegovině 1995 - 2015
Název práce v češtině: Privatizace státních podniků v Bosně a Hercegovině 1995 - 2015
Název v anglickém jazyce: Privatization of the state-owned enterprises in Bosnia and Herzegovina 1995 - 2015
Klíčová slova: privatizace, Bosna a Hercegovina, mezinárodní společenství, transformace, poválečná rekonstrukce, etnicizace
Klíčová slova anglicky: privatization, Bosnia and Herzegovina, international community, transformation, postwar reconstruction, ethnicization
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.09.2015
Datum zadání: 18.09.2015
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IMS FSV Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Oponenti: František Šístek, M.A., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Drahokoupil Jan, Myant Martin, Tranzitivní ekonomiky. Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie (Praha: Academia, 2013).

Noel Malcom, Bosnia: Short history (London: Pan Books, 2002).

Hemming Richard, Mansor Ali, Privatization & Public Enterprises (IMF Occasional Paper, č. 56, Washington DC: IMF, 1988).

Itaridis Demetrius, Hopps June Garry, eds., Privatization in Eastrn and Central Europe:Perspectives and Approaches (Westport: Praeger Publishers, 1998).

Venugopal Rajesh, Horizontal Inequalities in Post‐Conflict Countries in Langer, Stewart, and Venugopal (eds.), Horizontal Inequalities and Post‐Conflict Development. (New York: Palgrave Macmillan, 2011).

Wallensteen Peter, Understanding Conflict Resolution (London: SAGE, 2002).

Lund Michael, Preventing Violent Conflicts: A Strategy for Preventive Diplomacy (Washington: USIP Press Books, 1996.

Waisová Šárka, Řešení konfliktu v mezinárodních vztazích (Plzeň: Aleš Čeněk, 2011).

Post Conflict Reconstruction task framework, CSIS-AUSA2002, dostupné z: http://csis.org/files/media/csis/pubs/framework.pdf (staženo: 16.10.2015).

Rieff David, Slaughterhouse: Bosnia and the Failure of the West (New York: 1995).

Woodward Susan L., Socialist Unemployment: The Political Economy of Yugoslavia, 1945-1990 (Priceton: Princeton University Press, 1996).

Bayliss Kate, Post-Conflict Privatisation: A Review of Developments in Serbia and Bosnia and Herzegovina (London: Overseas Development Institute, 2005).

Perry Valery, Keil Soeren, State Building and Democratization in Bosnia and Herzegovina (Farnham: Asghate Publishing, 2015).

Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia (London:Routledge, 2005).

Ramsbotham Oliver, Woodhouse Tom, Miall Hugh, Contemporary conflict resolution (Cambridge: Polity Press, 2011).

Taras Ray, Ganguly Rajat, Understanding Ethnic Conflict (London: Longman, 2009).

Gerson Allan, Colletta Nat, Privatizing peace: From Conflict to Security (Boston: Brill, 2001).
Bornstein Morris, Privatization in Central and Eastern Europe: techniques, policy options and economic consequences. In: Czaba Laszlo,ed., Privatization, Liberalization and Destruction (Darmouth: Darmouth publishing, 1994).

Hemming Richard, Mansor Ali, Privatization & Public Enterprises (IMF Occasional Paper, č. 56, Washington DC: IMF, 1988).

Itaridis Demetrius, Hopps June Garry, eds., Privatization in Eastrn and Central Europe:Perspectives and Approaches (Westport: Praeger Publishers, 1998).

Saul Estrin, ed., Privatization in Central Eastern Europe (London: Longman, 1994).

Belloni Roberto, Statebuilding and International Intervention in Bosnia (London: Routledge, 2007).

Chandler David, Peace without politics?: Ten years of international state-building in Bosnia (London: Routledge, 2006).

Bieber Florian, Postwar Bosnia: Ethnicity, Inequality andPublic Sector Governance (London: Palgrave MacMillan, 2006).

Cox Marcus, State-Building and Post-Conflict Reconstruction: Lessons From Bosnia, (Geneva: CASIN, 2001).

Banning Tim, „The Bonn Powers of the High Representative in Bosnia and Herzegovina: Tracing a Legal Figment“ Goettingen Journal of iInternational Law, č. 6, roč. 2014, http://www.gojil.eu/issues/62/62_article_banning.pdf (staženo 14.1.2016).

Zec Miodrag, Radojnić Ognjen, „Ekonomski model socijalističke Jugoslavije: Saga o autodestrukciji“, dostupné z: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-0318/2012/0038-03181204695Z.pdf (staženo 12.1.2016).

Slavnić Zoran, Likić-Brborić Branka „Od radničkog samoupravljanja u socijalizmu do marginalizacije radničkih sindikata u „divljem kapitalizmu“: studija slučaja Arcelor Mittala u Bosni i Hercegovini“, Revija za socijologiju, vol. 43, č. 1, roč. 2013.

Žíla Ondřej, „Poválečná rekonstrukce a „odložená“ postsocialistická transformace v daytonské Bosně a Hercegovině“, text napsaný za podpory GAČR č. P410/10/0136.

Burg Steven, The War in Bosnia-Herzegovina: ethnic conflict and international intervention (Armonk: Sharpe, 2000).

Pugh Michael, „Transformation in the political economy of Bosnia since Dayton“, International Peacekeeping, vol. 12, č.3, 448-462, roč. 2005.

Pugh Michael, Divjak Boris, „The Political Economy of Corruption in Bosnia and Herzegovina“, International Peacekeeping, vol. 15, č. 3, 373-386, roč. 2008.

Žíla Ondřej, Jedna si jedina moja domovina: Etnodemografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013 (Praha: FF UK, 2014).

Župčević Merima „Može li neoliberalna mirovna strategija dovesti do socio-ekonomskog razvoja? Studija Faktora ratnog naslijeđa“, Forum Bosnae, č. 43, roč. 2008.

Keil Soeren, Perry Valery, State-Building and Democratization in Bosnia and Herzegovina (London: Routledge, 2015).

Davis Peter, Corporations, Global Governance and Post-conflict Reconstruction (London: Routledge, 2012).

Bašić Sanela „(Post)dejtonska BiH: protivrječnosti postkonfliktne izgradnje mira“, Godišnjak Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, vol.č. 1, 150 – 161, roč. 2011.

Boyce James K., „Aid Conditionality as a Tool for Peacebuilding: Opportunities and Constraints”, Development and Change, vol. 33, č. 5, 1025 – 1048, roč. 2002.

Salimović Enisa, „Privatisation in Bosnia and Herzegovina“, South-East Europe Review for Labour and Social Affairs, č. 3, 163 – 179, roč. 1999.

Aitken Greig, In the wake of Accerol Mittal: The global steel giant’s local impact, (Praha: Bankwatch, 2008).

Polić Nedžad, Initial and second privatization in Bosnia and Herzegovina: results, challanges and perspectives, (Sarajevo: School of Economics and Businisses, 2008).

Bosnia and Herzegovina: 1996 – 1998 Lessons and Accomplishments Review of the Priority Reconstruction Program, (European Commission and the World Bank: 1996).

Bosnias Precarious Economy: Still not open for business (ICG Balkans report Nr. 115: 2001).

„An Agenda for Peace“, Oficiální stránky OSN, http://www.un-documents.net/a47-277.htm (staženo 12.1.2016).

„Dayton peace agreement“, Oficiální stránky Vysokého představitele OSN pro Bosnu a Hercegovinu, http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380 (staženo 15. 10. 2011).

„Speech by the High Representative, Mr. Carl Bildt, The Hague: "Europe and Bosnia: Lessons of the Past and Paths for the Future" Oficiální stránky OHR, http://www.ohr.int/?p=57667&print=pdf (staženo 14.1.2016).
Ashdown Paddy, Swords and Ploughshares: Bringing Peace to the 21st Century (London: Orion Publishing, 2007).

„Model i metodi privatizacije“ Oficiální stránky Federální agentury pro privatizaci, dostupné z: http://www.apf.com.ba/model-privatizacije/Default.aspx (staženo: 21. 3. 2016).

Transparency International BiH, Analiza procesa privatizacije „Alumnija“ DD Mostar, Dostupné z: http://ti-bih.org/wp-content/uploads/2011/02/Analiza_Aluminij_DD_Mostar.pdf (staženo 13.3.2016).

International Crisis Group, The Continuing Challenge of Refugee Return in Bosnia and Herzegovina, Dostupné z: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/137%20-%20The%20Continuing%20Challenge%20Of%20Refugee%20Return%20In%20Bosnia.pdf (staženo 13.3.2016).

Amnesty International, Bosnia and Herzegovina Behind closed gates: ethnic discrimination in employment, Dostupné z: https://www.amnesty.org/download/Documents/76000/eur630012006en.pdf (staženo 13.3.2016).

„Update on UNHCR’s Position on Categories of Persons from Bosnia and Herzegovina who are in Continued Need of Internationa Protection“ Oficiální stránky UNHCR, dostupné z: http://www.unhcr.org/3c3c5c204.html (staženo 13.3.2016).

Transparency International BiH, Privatizacija državnog kapitala u BiH, Dostupné z: http://ti-bih.org/privatizacija-drzavnog-kapitala-u-bih/ (staženo 14.12.2015).

United States General Accounting Office, „ Bosnia: Crime and Corruption Threaten Successful Implementation of the Dayton Peace Agreement“, Dostupné z: http://www.gao.gov/archive/2000/ns00219t.pdf (staženo 17.3.2016).

Doing Business Index, Oficiální stránky Světové Banky, dostupné z: http://www.doingbusiness.org/rankings (staženo 29. 2. 2016).

„Okvirni zakon o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini“, dostupné z: http://www.apf.com.ba/pravni-okvir/doc/1.pdf (cit. 15. 6. 2015).

„Zakon o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima“, dostupné z: http://www.secrs.gov.ba/Documents/Regulativa/316204bd-6b3f-48e9-b3ed-92bddd28690b_sr-Latn-CS.pdf (cit. 15. 6. 2015).

„Kuvajtsko-njemački BH Steel?“ Internetový archiv časopisu BH Dani, dostupné z: https://www.bhdani.ba/portal/arhiva-67-281/151/t1518.htm (staženo 17.3.2016).

Údaje z online databází Federální agentury pro privatizaci (Federalna agencija za privatizaciju BiH) a Investičně rozvojové banky Republiky srbské (Investiciono razvojna banka Republike Srpske), údaje platné k 2.4.2016. Databáze dostupné na http://www.apf.com.ba/default.aspx?template_id=6&langTag=bs-BA&pageIndex=1 a http://www.irbrs.org/azuro3/a3/ (cit. 2.4.2016).

Databáze Světové banky, dostupné z: http://data.worldbank.org/ (cit. 4.4.2016).

Databáze údajů Agentury pro statistiku BaH, dostupné z: http://www.bhas.ba/?lang=sr/ (cit. 4.4.2016).

Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Privatizace státních podniků v Bosně a Hercegovině 1995 - 2015“, analyzuje privatizaci po ukončení války v Bosně a Hercegovině (BaH) v kontextu duálního procesu transformace od války k míru (poválečná rekonstrukce) a od centrálně plánovaného hospodářství k liberálně tržní ekonomice. Práce analyzuje specifika privatizačního procesu v BaH jako například přímé zapojení mezinárodního společenství, decentralizace procesu, etnicizace a zneužívání privatizace pro naplnění nacionalisticky motivovaných politických cílů. Práce dochází k závěru, že privatizační proces byl mimořádně ovlivněný společenským rozdělením po etnických liniích, což mělo negativní vliv na ekonomickou bilanci země, sociální podmínky života obyvatel a reintegraci společnosti po válečném konfliktu z let 1992 - 1995.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis „Privatization of the state-owned enterprises in Bosnia and Herzegovina 1995 - 2015“ analyses the privatization after the end of war in B&H in the context of dual transition from war to peace (postwar reconstruction) and from the centrally planned economy to liberal market. The thesis analyses the specifics of the privatization processes in B&H such as direct involvement of the international community, decentralization, ethnicization and misuse in order to reach the nationalist-motivated political goals. The thesis concludes that the privatization process was extremely influenced by the division of the society along the ethnic lines which had a significant impact on the country’s economy, social conditions of the population and reintegration of the society after the war in 1992 - 1995.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK