Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunitní tlumočení pro neslyšící v ČR – popis situace
Název práce v češtině: Komunitní tlumočení pro neslyšící v ČR – popis situace
Název v anglickém jazyce: Community Interpreting for the Deaf in the Czech Republic – current situation
Klíčová slova: tlumočení, komunitní tlumočení, neslyšící, poskytovatelé tlumočnických služeb
Klíčová slova anglicky: interpreting, community interpreting, deaf, providers of the community interpreting
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2015
Datum zadání: 23.10.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2017 11:45
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radka Nováková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměří na tzv. komunitní tlumočení pro neslyšící. Diplomantka jej vymezí v kontrastu k jiným typům tlumočení a popíše principy a systém jeho poskytování v České republice. Jedná se o práci přehledovou; jejím cílem je zmapovat současnou situaci v této oblasti v České republice.

1. V opoře o prostudovanou literaturu vymezit specifika tlumočení pro neslyšící a v jeho rámci tzv. tlumočení komunitního. Komunitní tlumočení pro neslyšící porovnat s komunitním tlumočením mluvených jazyků, vymezit pojmy komunitní tlumočník, interkulturní pracovník a sociální pracovník.
2. Popsat situaci v poskytování komunitního tlumočení pro neslyšící v České republice, zvláště pak počet poskytovatelů, způsob financování, počet tlumočníků v jednotlivých krajích České republiky, druhy poskytovaných služeb aj. V souvislosti s tím popsat a porovnat způsoby objednávání tlumočnických služeb a jejich proplácení u jednotlivých poskytovatelů. To vše v synchronní a částečně diachronní perspektivě (před r. 1990, stručný nástin následujícího vývoje).
3. Na základě rozhovorů se zástupci poskytovatelů tlumočnických služeb a vybranými tlumočníky pojmenovat největší problémy týkající se poskytování komunitního tlumočení u nás.
Seznam odborné literatury
ČEŇKOVÁ, Ivana. Úvod do teorie tlumočení. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-74-1.
ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, Kateřina. Specifika tlumočení pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-58-1.
FRISHBERG, Nancy. Interpreting: An Introdution. Washington: RID, 1990. ISBN 0916883078.
HUMPREY, Janice., ALCORN, Bob. So You Want to Be an Interpreter: An Introduction to Sign Language Interpreting. Washington: H & H Pub Co, 2001. ISBN 978-0964036772.
KRONUSOVÁ, Martina. Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící. 2. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87218-12-9.
MLADOVÁ, Pavlína (ed.). Tlumočník jako most mezi slyšícím zdravotnickým personálem a neslyšícím pacientem. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN neuvedeno.
RICHTEROVÁ, Klára. Představy neslyšících o tlumočnických službách. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-41-3.
ŠEBKOVÁ, Helena. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a zahraničí. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-75-8.
TORÁČOVÁ, Veronika. Tlumočení pro neslyšící a související legislativa. 2. opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87218-31-0.
Chápete člověče, co Vám říkám? Aneb komunitní tlumočení u nás (Návod, jak se domluvím s uprchlíkem, pacientem, neslyšícím...). Kolektiv autorů. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-096-2.

Články z časopisu ToP
HORÁKOVÁ, Marie, KUCHAŘOVÁ, Lucie. Komunitní tlumočení pro neslyšící v ČR. ToP, 2006, č. 80, s. 10–11. ISSN 1210-4159.

HYNKOVÁ DINGOVÁ, Naďa a kolektiv studentek. Komunitní tlumočení pro neslyšící v České Republice 1. část – uvedení do situace. ToP, 2013, č. 109, s. 13. ISSN 1240-4159.
HYNKOVÁ DINGOVÁ, Naďa a kolektiv studentek. Komunitní tlumočení pro neslyšící v České Republice 2. část – tlumočení ve zdravotnictví. ToP, 2013, č. 110, s. 6. ISSN 1240-4159.
HYNKOVÁ DINGOVÁ, Naďa a kolektiv studentek. Komunitní tlumočení pro neslyšící v České Republice III – tlumočení na úřadě. ToP, 2014, č. 111, s. 28. ISSN 1240-4159.
HYNKOVÁ DINGOVÁ, Naďa a kolektiv studentek. Komunitní tlumočení pro neslyšící v České Republice IV – další okolnosti komunitního tlumočení. ToP, 2014, č. 112, s. 9. ISSN 1240-4159.
HYNKOVÁ DINGOVÁ, Naďa a kolektiv studentek. Komunitní tlumočení pro neslyšící v České Republice V – závěr. ToP, 2014, č. 113, s. 14. ISSN 1210-4159.
POSPÍŠILOVÁ, Marie. Nepochopení a zaměňování role tlumočníka. ToP, 2010, č. 96, s. 8–9. ISSN 1210-4159.
REDLICH, Karel. CODA tlumočníci. ToP, 2007, č. 83, s. 14–15. ISSN 1210-4159.
Shrnutí závěrečné zprávy z výzkumu spokojenosti neslyšících klientů s tlumočnickými službami poskytovanými v ČR. ToP, 2011, č. 100, s. 9. ISSN 1240-4159.

Legislativa
ISO 13611:2014, Interpreting – GuidelinesforcommunityInterpreting.
ČSN 2015 – ISO 13611: Tlumočnické služby – Směrnice pro komunitní tlumočení.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů [online]. Dostupné z: .
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb. Dostupné z: .
Listina základních práv a svobod. Dostupné z: .

Absolventské práce
HARVÁNKOVÁ, Barbora. Poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící z hlediska krajů České republiky. Praha, 2011. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav českého jazyka a teorie komunikace.
KOTAŠOVÁ, Dita. Komunitní tlumočení pro státní správu. Praha, 2008. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav translatologie.

Další zdroje
Komoří bulletin léto 2015 [online]. Kolektiv autorů. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2015. Dostupné z .
Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR [online]. Kolektiv autorů, uspořádala Dita Palaščáková. In Báze, o. s., 2014. Dostupné z .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK