Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny ve výšce realizace znaků českého znakového jazyka vlivem koartikulace
Název práce v češtině: Změny ve výšce realizace znaků českého znakového jazyka vlivem koartikulace
Název v anglickém jazyce: Changes in height of articulation in Czech Sign Language affected by coarticulation
Klíčová slova: český znakový jazyk, produkce znaků, místo artikulace, koartikulace, výška znakování, redukce v řeči, typ znaku
Klíčová slova anglicky: Czech Sign Language, production of signs, place of articulation, coarticulation, hand height, speech reduction, type of signs
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Richterová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2015
Datum zadání: 08.10.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 08:55
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce navazuje na aktuální výzkumy o změně výšky artikulace znaku u mluvčích holandského, australského, novozelandského a amerického znakového jazyka (Ormel – Crasborn – Kooij 2013, Tyrone – Mauk, 2010, Schembri, et al. 2009), teoretickou oporou jsou studie o koartikulačních procesech v mluvených jazycích. Cílem práce je u znaků s místem artikulace v oblasti hlavy popsat změny ve výšce artikulace znaku, k nimž dochází vlivem „fónového“ okolí. Hlavním předmětem zájmu jsou jednoruční znaky artikulované v citátové formě s kontaktem na čele.
Postup:
1. Prostudování relevantní odborné literatury, shrnutí používané metodologie a výsledků experimentálních studií zkoumajících změnu výšky znaku znakových jazyků, usouvztažnění s poznatky o fenoménu koartikulace v mluvených jazycích, z nichž bude práce vycházet.
2. Sběr materiálu českého znakového jazyka prostřednictvím produkčního testu u nejméně 10 neslyšících respondentů rodilých mluvčích českého znakového jazyka. Respondentům budou předkládány stimuly a produkce respondentů bude natáčena na videokameru. Stimuly budou např. kombinace glos tří znaků artikulovaných na různých místech ve znakovacím prostoru, přičemž sledovaný jednoruční znak bude v kombinaci na prostřední pozici; možné analyzované jednoruční znaky s kontaktem na čele: JMÉNO, ŠEDÁ – česká varianta, VĚDĚT, PAMATOVAT. Způsob metody nahrávání bude vycházet z doporučení odborníků z Katedry radioelektroniky Fakulty elektrotechnické na Českém vysokém učení technickém v Praze.
3. Zpracování a analýza videonahrávek v programu ELAN 4.9.1, Adobe Premiere Pro CS4. Diplomantka se soustředí na vliv zejména dvou parametrů, a to místa artikulace a kontaktu.
4. Vyhodnocení výsledků a jejich komparace s dosavadními poznatky o koartikulaci v cizích znakových jazycích.
Seznam odborné literatury
GROSVALD, Michael. Long-Distance Coarticulation: A Production and Perception Study of English and American Sign Language. Davis, CA: University of California, Davis, 2009. [Ph.D. Dissertation]
KLIMA, Edward S., Ursula BELLUGI a Robbin BATTISON. The signs of language. Cambridge: Harvard University Press, 1979. ISBN 0-674-80796-0
MACHAČ, Pavel a Magdalena ZÍKOVÁ. Redukční procesy v řeči z hlediska fonetických rysů. In: Uličný, O., Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 17-44. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3526-8
MACHAČ, Pavel a Magdalena ZÍKOVÁ. Redukční procesy v produkci mluvené češtiny: stabilita fonetických rysů. In: Uličný, O., Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 45-68. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3526-8
MAUK, Claude E. Undershoot in two modalities: evidence from fast speech and fast signing. Austin, TX: University of Texas, Austin. 2003.
MEIER, Richard P, Kearsy CORMIER a David QUINTO-POZOS. Modality and structure in signed and spoken languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-80385-3
ORMEL, Ellen, Onno CRASBORN a Els van der KOOIJ. Coarticulation of hand height in Sign Language of the Netherlands is affected by contact type. Journal of Phonetics. Vol. 41, 3-4, 2013, s. 156-171.
SANDLER, Wendy a Diane LILLO-MARTIN. Sign language and linguistic universals. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-48395-6
SCHEMBRI, Adam, David McKEE, Rachel McKEE, Sara PIVAC, Trevor JOHNSTON a Della GOSWELL. Phonological variation and change in Australian and New Zealand Sign Languages: The location variable. Language Variation and Change. Vol. 21, 2, 2009, s. 193-231.
TYRONE, Martha E. a Claude E. MAUK. Sign Lowering and Phonetic Reduction in American Sign Language. Journal of Phonetics. Vol. 38, 2, 2010, s. 317-328.
ZUO, Ping. Tonal Coarticulation: Contextual F0 Realization of Mandarin Chinese Tones. Stuttgart: Institut fuer Maschinelle Sprachverarbeitung, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK