Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Valéry Giscard d'Estaing a Velká Británie
Název práce v češtině: Valéry Giscard d'Estaing a Velká Británie
Název v anglickém jazyce: Valéry Giscard d´Estaing and Great Britain
Klíčová slova: Valéry Giscard d’Estaing, Francie, Velká Británie, francouzská zahraniční politika, bilaterální vztahy, biografická metoda, rodinné prostředí
Klíčová slova anglicky: Valéry Giscard d’Estaing, France, Great Britain, French foreign policy, bilateral relations, biography metod, family background
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2015
Datum zadání: 15.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Oponenti: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Déclaration de Monsieur Valéry Giscard d’Estaing à l’issue franco-britannique. Londýn, 20. listopadu 1979. Vie Publique.
http://discours.vie-publique.fr/notices/797025408.html (staženo 5. 3. 2016).

Dopis M. Thatcherové Valérymu Giscardovi d’Estaing. Londýn, 6. března 1979. Thatcher MSS (Churchill Archive Center). http://www.margaretthatcher.org/document/112204 (staženo 20. 1. 2016).

Fourgnaud, Agathe. Valéry Giscard d’Estaing: Entretiens. Paris: Flammarion, 2001.

Giscard d’Estaing, Valéry. Le Pouvoir et la Vie. Montrouge: Companie, 1988.

„Harold Wilson“. Official Site of the UK’s Government. https://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers/harold-wilson (staženo 27. 3. 2016).

Hendersons, Nicolas. „Britan´s decline: Its causes and consequences“. The Economist (červen 1979), http://www.economist.com/node/13315108 (staženo 9. 12. 2015).

„James Callaghan“. Official Site of the UK’s Government. https://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers/james-callaghan (staženo 27. 3. 2016).

„Margaret Tchatcher“. Official Site of the UK’s Government. https://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers/margaret-thatcher (staženo 27. 3. 2016).

Bell, Philip Michael Hett. France and Britain, 1940-1994: The Long Separation. London: Longman, 1997.

Bornat, Joanna, Chamberlayne, Prue a Tom Wengraf. The Turn to Biographical Methods in Social Science: comparative issues and examples. London: Routledge, 2000.

Bothorel, Jean. Un si jeune président… Paris: Grasset, 1995.

Creswell, John W. „Qualitative Procedures“. In Research Design: Qualitative, Quantitavie, and Mixed Methods Approaches, ed. John W. Creswell, 173-202. Los Angeles: SAGE Publications, 2014.

Foreign & Commonwealth Office. „Seminar: The Paris Embassy: British Ambassadors and Anglo-French Relations 1944-79“. In The History, Pole and Function of the Paris Embassy, ed. MD Kandiah, 13-30. London: King’s College London, 2014. https://issuu.com/fcohistorians/docs/the_history__role_and_functions_of_ (staženo 4. 3. 2016).

Hargrove, Charles. „L’Autre Giscard“: Valéry Giscard d’Estaing vu par un Anglais. Paris: Les Editions J.A., 1981.

Hendl, Jan. „Základní přístupy kvalitativního výzkumu: Biografický výzkum“. In Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace, ed. Jan

Hendl, 128-130. Praha: Portál, 2008.

Horký, Ondřej a Eliška Tomalová, „Biografie“. In Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, ed. Petr Drulák a kol., 177-202. Praha: Portál, 2008.

Konopásek, Zdeněk. „Text a textualita v sociálních vědách: Část první - teoretické motivace“. Biograf, č. 7 (1996), http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=703 (staženo 10. 2. 2016).

Konopásek, Zdeněk. „Text a textualita v sociálních vědách: Část třetí – reflexivní impuls“. Biograf, č. 9 (1996), http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=902 (staženo 13. 2. 2016).

Thody, Philip Malcolm Waller. „Valéry Giscard d´Estaing: The ambitious nephew“. In The Fifth French Republic: Presidents, Politics, Personalities, Philip Malcolm Waller Thody, 64-90. Londýn: Routledge, 1998.
Předběžná náplň práce
Práce zabývá francouzsko-britskými bilaterálními vztahy v letech 1974-1981, kdy VGE stál v čele Francouzské republiky a kdy mezinárodní spolupráce mezi Paříží a Londýnem byla posunuta na jinou úroveň díky vstupu Velké Británie do Evropského hospodářského společenství v roce 1973. V tomto období se bilaterální spolupráce států oproti předcházejícím dekádám zlepšila, což je ilustrováno například zavedením každoročních bilaterálních summitů v roce 1976. Práce se v tomto kontextu zaměřuje na osobu VGE a odpovídá na otázku, zda Giscardovo rodinné prostředí a tradice byly kladně naladěny k anglosaskému světu či nikoliv a zda mohly mít vliv na jeho názory a postoj ke Spojenému království.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The paper deals with the French-British bilateral relations during the period 1974-1981 when VGE held the post of the French President. At that time the cooperation between Paris and London gained the new dimension because of the admission of the United Kingdom to the European Economic Community in 1973. Afterwards the bilateral relations became closer than during previous decades which could be illustrated by the implementation of annual bilateral summits since 1976. In the context of the French-British bilateral cooperation the paper focuses on the personality of VGE and answers the question if VGE’s family environment and traditions were positive about the Anglo-Saxon states or not and if his family background could have influenced his attitude to the UK during his septennat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK