Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pavlova etická témata
Název práce v češtině: Pavlova etická témata
Název v anglickém jazyce: The Fundamental Ethical Topics in the Authentic Letters of the Apostle Paul
Klíčová slova: Etika, láska, svoboda, svědomí, manželství, sexuální etika, Duch, tělo, rozum a víra
Klíčová slova anglicky: Ethics, love, freedom, conscience, marriage, sexual ethics, Spirit, body, sense and faith
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2015
Datum zadání: 09.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2015
Datum a čas obhajoby: 01.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:07.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2016
Oponenti: Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovení základní etických témat a výběr textů, v nichž se objevují
2. Exegeze textů s ohledem na historické souvislosti s pomocí odborné literatury (zejm. komentářů)
3. Syntéza výsledků
4. Relevance pro současnost (aktualizace v současném kontextu)
Seznam odborné literatury
Komentáře (k vybraným textům)
Odborné slovníky kjednotlivým tématům a pojmům
Ryšková, M. Pavel z Tarsu a jeho svět, Praha: Karolinum, 2014
Trilling, W., Apoštol Pavel, Praha. Vyšehrad, 1994
Hanyš, M. Apoštol filosofů, Praha: Togga, 2014
Puccini-Delbey, G. Sexuální život v Římě, Praha: Levné knihy, 2007
Předběžná náplň práce
1. Stručný historický úvod (Pavel a jeho misie, okolní svět, etické problémy tehdejší doby, autentické listy)
2. Základ Pavlovy etiky - indikativ spásy předcházející imperativ jednání (Fp 2,5-11); soteriologie zakládající etiku; motivace k jednání; Duch sv. jako princip, víra a rozum (role víry v etickém posuzování); nový člověk
3. Základní témata a relevantní texty (zdůvodnění volby) - láska
- svoboda (od - k)
- svědomí
- konkrétní témata: manželství a sexuální etika
vztahy ve a ke společenství víry (církvi)
vztah ke společnosti (vztah ke státní moci, k práci, k účasti na kultu)
4. Aktuálnost Pavlových etických principů a řešení dnes


Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. A brief historical introduction (Paul and his mission, the world around him, ethical issues of his era, authentic letters)
2. The basis of Paul's ethics - indicative of redemption preceding the imperative of conduct (Fp 2,5-11); soteriology as a base of ethics; motivation for acting; Holy Spirit as a principle, faith and sense (the role of faith in ethics); a new man
3. The main themes and relevant texts (reasons for a choice)
- love
- freedom (from - to)
- conscience
- particular themes: marriage and sexual ethics, relationships in and with regard of faith and church community, relationship to society (to state authority, work, cult)
4. The topicality of Paul's ethic principles and current solutions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK