Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cestopisné variace české meziválečné literatury
Název práce v češtině: Cestopisné variace české meziválečné literatury
Název v anglickém jazyce: The travelogue variations of the Czech interwar literature
Klíčová slova: cestopis, esej, meziválečná literatura, Karel Čapek, Jaroslav Durych, prostor
Klíčová slova anglicky: travelogue, essay, interwar literature, Karel Čapek, Jaroslav Durych, first category
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2015
Datum zadání: 04.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.09.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá vývojem cestopisu jako specifického literárního žánru v meziválečném období české literatury. První část je věnována definování cestopisu jako žánru v základních literárněvědných kompendiích a slovnících. Popisuje rozličné druhy cestopisného žánru, jež v tomto období vznikaly, jako jsou například básnický, ideologický či esejistický cestopis. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na esejistický cestopis, v němž se soustřeďuje především na díla Karla Čapka a Jaroslava Durycha. Znázorňuje jejich poetiku a vnímání prostoru. Zabývá se také dobovou kritikou cestopisné literatury těchto autorů a konfrontuje ji s jejich současnou literární reflexí.
Seznam odborné literatury
BURIÁNEK, František. Karel Čapek. Praha: Melantrich, 1978.
Cesty a cestování v jazyce a literatuře: sborník příspěvků z konference konané 6.-8.9.1994. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1995 (Acta Universitatis Purkynianae. Studia litteraria et linguistica).
Cesty. Pojem-metafora-žánr. Usp. Oldřich Král, Zdeněk Hrbata. Praha: Centrum komparatistiky, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004.
ČERVENKA, Miroslav et al. Na cestě ke smyslu: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005.
HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím: (kapitoly z literární topologie). Praha: KLP, 1994. HRBATA, Zdeněk, PROCHÁZKA, Martin. Cesty a cestopisy. In: Zdeněk Hrbata, Martin Procházka. Romantismus a romantismy, Praha: Karolinum, 2005, s. 76–118.
JEDLIČKOVÁ, Alice. Čapkovy cestopisy. Česká literatura 36, 1988, č. 2, s. 162–167.
KUNSKÝ, Josef. Čeští cestovatelé I, II, Praha: Orbis, 1961.
KLÍMA, Ivan. Karel Čapek. Praha: Československý spisovatel, 1962.
KLÍMA, Ivan. Velký věk chce mít též velké mordy. Život a dílo Karla Čapka. Praha: Academia, 2001.
KOMÁREK, Karel. Básnický jazyk Jaroslava Durycha. Jinočany: H & H, 2009.
KOŽMÍN, Zdeněk. Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků. Brno: Blok, 1989.
KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč. Kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007.
KUDĚLKA, Viktor. Boje o Karla Čapka. Praha: Academia, 1987.
MALEVIČ, Oleg Michajlovič. Bratři Čapkové. Překlad Hana Štěpánková. Praha: Ivo Železný, 1999 (Knihovnička Literárních novin; sv. 5).
OPELÍK, Jiří. Karel Čapek. In Klubko Ariadnino. Usp. Daniel Vojtěch. Praha: Filozofická fakulta UK, 2014, s. 195–228.
Poetika české meziválečné literatury: proměny žánrů. Praha: Československý spisovatel, 1987 (Kritické rozhledy. Velká řada; 54).
VÁLEK, Vlastimil. Zamyšlení nad nově vydanými cestopisy Jaroslava Durycha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D 43, 1996, s. 153–164.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK