Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam posturální aktivace bránice u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
Název práce v češtině: Význam posturální aktivace bránice u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
Název v anglickém jazyce: Importance of Postural Activation of the Diaphragm in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Klíčová slova: aktivace bránice, chronická obstrukční plicní nemoc, posturálně-dechová funkce bránice, respirační fyzioterapie, vývojová kineziologie
Klíčová slova anglicky: activation of the diaphragm, developmental kinesiology, chronic obstructive pulmonary disease, postural breathing function of the diaphragm, respiratory physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martina Havlová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.09.2015
Datum zadání: 08.04.2016
Datum a čas obhajoby: 13.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Petra Nováková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce na téma význam posturální aktivace bránice u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí se skládá z teoretické a praktické části.
Teoretická část obsahuje popis fyziologie dýchání, na které je nahlíženo jako na pohybovou funkci. Věnuje se popisu kineziologie dýchání a dechového vzoru. Samostatná kapitola je věnována bránici, její anatomii a posturálně dechové funkci. V návaznosti je vykládán pojem hluboký stabilizační systém páteře a možnosti jeho terapeutického ovlivnění. Dále definuje chronickou obstrukční plicní nemoc, charakterizuje její důsledky především ve vztahu k fyzioterapii a uvádí možnosti komplexní léčby. Z komplexní léčby je zaměřena na nefarmakologické možnosti terapie, spočívající v plicní rehabilitaci. Jako jednu ze složek plicní rehabilitace podrobně zpracovává téma respirační fyzioterapie. Do výčtu jednotlivých nástrojů respirační fyzioterapie je řazena: korekční fyzioterapie posturálního systému, která je soustředěna na využití poznatků o vývojové kineziologii, korekční reedukace motorických vzorů dýchání, péče o hygienu dechové soustavy a instrumentální techniky.
Praktická část je tvořena dvěma kazuistikami, které se zabývají vyšetřením a fyzioterapií hospitalizovaných pacientů pro exacerbaci chronické obstrukční plicní nemoci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis on the topic of the postural activation of the diaphragm in patients with chronic obstructive pulmonary disease consists of a theoretical and a practical part.
The theoretical part includes a description of the physiology of breathing – breathing is considered a motoric function here. The theoretical part occupies itself with a description of kinesiology of breathing and the breathing pattern. A separate chapter is devoted to the diaphragm, its anatomy, and its postural breathing function. In this vein, the thesis presents the notion of the deep stabilizing system of the spine and the possibilities of affecting it therapeutically. Further, it defines the chronic obstructive pulmonary disease, characterizes its effects, especially with regard to physiotherapy, and presents the possibilities for a complex treatment. As regards the complex treatment, the thesis focuses on the non-pharmacologic alternative, i.e. lung rehabilitation. It analyses in detail the topic of respiratory physiotherapy as one of the elements of lung rehabilitation. The list of tools of respiratory physiotherapy contains: corrective physiotherapy of the postural system – which focuses on the application of insights of developmental kinesiology, corrective reeducation of motoric patterns of breathing, airway clearance techniques, and instrumental techniques.
The practical part consists of two case studies which deal with the examination and physiotherapy of patients diagnosed and hospitalized with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK