Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Vliv jógových dechových a relaxačních cvičení na vnímání stresu u žen pravidelně cvičících powerjógu
Název práce v češtině: Vliv jógových dechových a relaxačních cvičení na vnímání stresu u žen pravidelně cvičících powerjógu
Název v anglickém jazyce: Effect of yogic breathing and relaxation exercises on perceptions of stress among women regularly exercising power yoga
Klíčová slova: joga, dýchání, psychický stav, prevence
Klíčová slova anglicky: yoga, breathing, mental health, prevention
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.08.2015
Datum zadání: 27.08.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 10:30
Místo konání obhajoby: U5
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cíle práce:
1) zjistit a ověřit efekt dechových relaxačních metod na psychickou a emocionální stabilitu u žen cvičících pravidelně powerjogu
Charakteristika výzkumného souboru:
* skupina deseti probandů (kvazi- experiment)
Vědecké metody (metody výzkumu):
* kvazi-experiment (menší výzkumný soubor, nenáhodný výběr)
* evalvace dechových cvičení
intervence
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměřuje na podstatu stresu, jeho příčiny a zdravotní rizika stresu. Teoretická rešerže práce obsahuje relaxační techniky, zejména dechové metody, koncentace mysli, a zmiňuje také původní sytémy, z nichž tato praxe vzešla. Cílem práce je zjistit a ověřit efekt dechových cvičení na vnímání stresu u žen cvičících powerjogu. Cílem je také evalvace dechových cvičení a doporučení relaxačních metod jako vhodnou formu prevence a seberealizace.

Metody: kvazi- experiment s opakovaným měřením
Metody sběru dat: vstupní/výstupní dotazník (jednoduchá anamnéza, dotazník POMS) + vstupní/výstupní měření obvodů hrudníku - nádech/výdech u zkoumaného souboru
Interpretace výsledků
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work explores the nature of stress,causes stress and health impacts. The theoretical literature search includes relaxation techniques, especially breathing methods, mind's concentration, and also mentions the original system, of which this practice emerged. The aim is to identify and verify the effect of breathing exercises on perceptions of stress among women exercising power yoga. The aim is also evalvace breathing exercises and relaxation techniques such as recommendations appropriate form of prevention and self-realization.

Methods: A kvazi-experiment with repeated measurements
Methods of data collection: entry/exit questionnaire (simple medical history, POMS questionnaire + entry/exit circuits chest measurement - inhalation/exhalation by the investigation file
Interpretation of results
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK