Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Didaktické zapojení videa do výuky češtiny jako cizího jazyka
Název práce v češtině: Didaktické zapojení videa do výuky češtiny jako cizího jazyka
Název v anglickém jazyce: Didactic usage of video in Teaching Czech as a foreign language
Klíčová slova: výuka češtiny jako cizího jazyka, video, materiály pro výuku, sociokulturní kompetence
Klíčová slova anglicky: Teaching Czech as a foreign language, video material, Teaching materials, socio- cultural competence
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Mašín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.08.2015
Datum zadání: 04.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.11.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Využití videa při výuce češtiny v reálném čase (tedy ne distančně prostřednictvím serveru Youtube) představuje pro studenty atraktivní cestu k rychlému a zábavnému zvládnutí jazyka a získání sociokulturní kompetence.
Cílem práce je shrnout poznatky z odborné literatury a na jejich základě vytvořit vlastní videa využitelná při výuce cizinců na úrovni A0/A1. Videa budou zaměřená na rozvoj sociokulturní kompetence, tematicky se zaměří na tyto oblasti:
1. Lekce správného chování v českém prostředí, část 1.(formální X neformální jazyk)
2. Lekce správného chování v českém prostředí část 2. (cestování MHD, jak se chovat)
3. Svátky (Velikonoce, Vánoce)
Empirická část práce bude vycházet z hypotézy, že zapojení videa do výuky usnadní osvojení sociokulturní kompetence. Několika skupinám studentů v kurzu A0/A1 budou při výuce promítána videa, zatímco dalším skupinám videa promítána nebudou. Tito studenti budou předmětné znalosti získávat z tištěných studijních materiálů (např. učebnice, materiály připravované ad hoc učitelkou) a výkladu učitelky. K videím se budou též vztahovat doplňkové aktivity, které ověří pochopení. Pro maximální věrohodnost výsledku bude hodnocena objektivní a subjektivní stránka. Po stránce objektivní řešitelka výzkumu porovná pokrok skupin využívajících video s pokrokem skupin video nevyužívající. Po stránce subjektivní budou se studenty provedeny polostrukturované rozhovory.
Seznam odborné literatury
1. BULLOCK, J. (2000). Evaluating the Impact of Using ICT upon Student Motivation and Attainment in English. Dostupné z http://www.edu.cam.ac.uk/TiPS/bullock.pdf
2. CANNING- WILSON, Christine Practical Aspects of Using Video in the Foreign Language Classroom. The Internet TESL Journal, Roč. 6, č. 11, říjen 2000
3. ELLIS,Rod. Second Language Acquisition, Oxford University Press, 2003
4. GARZA, Thomas J.Evaluating the Use of Captioned Video Materials in Advanced Foreign Language Learning. The modern Language Journal. Roč. 24, č. 3. 1991
5. HASIL, Jiří. Sociokulturní kompetence jako součást popisů úrovní českého jazyka. Bohemistyka, roč. VI, 2006,
6. GASS, M. Susan, Input, interaction, and the Second Language Learner, Routledge, 1997
7. HOLÁ, Lída. Spisovná vs. obecná čeština ve výuce češtiny jako cizího jazyka. In: ŠEBESTA, Karel, HÁJKOVÁ, Eva (eds.). Didaktické studie IV: čeština jako druhý jazyk. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN978-80-7290-350-4.
8. HEJTMÁKOVÁ, MROVĚCOVÁ. Jazykový balíček pro migranty v Evropě [online]. [cit. 20. 4. 2014]. Dostupné z:http://www.l-pack.eu/wp/wpcontent/uploads/2012/02/SD_2_2_Guide-for-teachers_cz_final.pdf
9. HLAVATÝ, Josef. Didaktická technika pro učitele. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2002. 119 s. ISBN 80-7080-479-3.
10. MAYER E. Richard, The Cambridge Handbook of Multimedia Learning, Cambridge university press, 2005
11. MAYER, R.E.,SOBKO, K., and MAUTONE,D.(2003) Social cues in multimedia learning: role of speakers voice. Journal of Educational Psychology, 95, pp. 419-425.
12. MOTHEJZÍKOVÁ, Jarmila. Didaktika cizích jazyků v novém evropském kontextu (II). Cizí jazyky. 49, 2005/2006, č. 5, s. 171–173. ISSN 1210-0811.
13. NEČASOVÁ, Pavla. Úloha reálií ve výuce cizím jazykům. Cizí jazyky, 2003-2004, roč. 47, č. 3, s. 88 – 90. ISSN 1210-0811
15. PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2006. 380 s. ISBN 80-7367-172-7
16. SORDEN, Stephen D., The Cognitive Theory of Multimedia Learning, Mohave Community College/ Northern Arizona University
17. SECULES, Teresa. The Effect of Video Context on Foreign Language Learning. The modern Languages Journal. Roč.76, č. 4, 1992
18. WIDDOWSON, Henry. G. Aspects of languge teaching. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1991.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK