Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Food vs. Fuel: The Role of Bioenergy
Název práce v češtině: Potrava vs. palivo: Role bioenergie
Název v anglickém jazyce: Food vs. Fuel: The Role of Bioenergy
Klíčová slova: biopaliva, etanol, bionafta, taxonomie, minimální kostra grafu, hierarchický strom, vlnková koherence
Klíčová slova anglicky: biofuels, ethanol, biodiesel, taxonomy, minimum spanning tree, hierarchical tree, wavelet coherence
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.07.2015
Datum zadání: 30.07.2015
Datum a čas obhajoby: 22.03.2017 14:00
Místo konání obhajoby: IES, místnost 105
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.03.2017
Oponenti: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Serra, T. & D. Zilberman (2013): Biofuel-related price transmission literature: A review. Energy Economics 37(0): pp. 141-151.
Mantegna, R. (1999): Hierarchical structure in financial markets. European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex Systems, 11(1): pp. 193-197.
Kristousek, L., K. Janda, D. Zilberman (2012): Correlations between biofuels and related commodities: A taxonomy perspective. IES Working Paper 15/2012, IES FSV, Charles University
Savasscin, O. (2011): The dynamics of commodity prices: A clustering approach. Univesity of North Carolina, Chapel Hill
Vacha, L., K. Janda, L. Kristoufek, D. Zilberman (2013): Time-frequency dynamics of biofuels-fuels-food system. Energy Economics 40(0): pp. 233-241.
Kristoufek, L., K. Janda, D. Zilberman (2015): Co-movements of Ethanol Related Prices: Evidence from Brazil and the USA. GCB Bioenergy
Předběžná náplň práce
Tato práce zkoumá vztah biopaliv první generace k vybraným komoditám a dalším aktivům v USA, Evropě a Brazlíi. Jedná se o první aplikaci kombinující taxonomní a vlnkovou analýzu v rámci jedné práce. Unikátní dataset obsahuje 32 týdenních cenových řad, které pokrývají období let 2003 až 2015. Nejdříve používáme metodu minimální kostry grafu a hierarchického stromu, abychom modelovali systém cen souvisejících s biopalivy. Ukazujeme fázový posun mezi brazilskou výrobou biopaliv a vývojem v USA a EU. Nalézáme silné a stabilní spojení mezi brazilským etanolem a jeho hlavním výyrobním faktorem, tamní cukrovou třtinou. Dále odhalujeme, že americký etanol je silně spojen s cenou kukuřice. Naproti tomu evropská bionafta vykazuje pouze slabé napojení na své výrobní faktory. Následná vlnková analýza zkoumá zjištěné závislosti v časové a ve frekvenční doméně. Nacházíme, že americký i brazilský etanol jsou dlouhodobě pozitivně svázány s cenami svých výrobnch surovin. Ceny biopaliv jsou navíc taženy cenami surovin, nikoli naopak. Naše výsledky zůstávají kvalitativně nezměneny, i když odfltrujeme možný vliv cen ropy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis studies the relationship between the first generation biofuels and selected commodities and assets in the USA, Europe, and Brazil. It is the first attempt to combine the taxonomy and wavelet analyses in a single research application. Our unique dataset comprises 32 weekly price series covering the 2003-2015 time period. First, we employ a method of minimum spanning trees and hierarchical trees to model a biofuel-related price network. We demonstrate a development phase shift between Brazilian and the US/EU biofuel industries. We reveal a strong and stable connection between Brazilian ethanol and its main production factor, local sugarcane. We further find that US ethanol is closely linked to corn. In the contrary, European biodiesel exhibits only moderate ties to its production factors. Subsequent wavelet analysis scrutinizes the identified price connections both in time and frequency domains. Both Brazilian and US ethanols are found to be positively related to their respective
feedstock commodities. In particular, feedstock proves to lead the price of the biofuel and not vice versa. Moreover, the dynamics remains qualitatively unchanged when controlled for the influence of crude oil.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK