Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné umění ve škole – doba post internetu
Název práce v češtině: Současné umění ve škole – doba post internetu
Název v anglickém jazyce: Contemporary art in school – post internet age
Klíčová slova: Současné umění, post internetové umění, interpret vs. konzument, výtvarná výchova, nová média
Klíčová slova anglicky: Contemporary art, post internet art, interpreter vs. consumer, art education, new media
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.07.2015
Datum zadání: 21.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Část teoretická
Ze současné umělecké produkce vyberte oblast, která podle vás nabízí nejvíce příležitosti mladým lidem, kteří usilují o aktivní participaci v mediálním prostoru. Pokuste se vymezit role tvůrce a konzumenta, zabývejte se i situacemi, v nichž tyto role splývají, a jejich důsledky a širšími souvislostmi. Zaměřte se především na oblast virtuálního prostoru internetu, který dnes slouží ke sdílení informací, včetně šíření umění a současných uměleckých a teoretických názorů. Definujte v této oblasti fenomén post internetového umění a způsoby, jimiž vznikají a jsou uživateli reflektovány vazby mezi virtuálním prostorem internetu a reálným prostorem sociálních vztahů. Prozkoumejte sociální a kulturní vazby tohoto typu tvorby a tvůrčí komunikace a formulujte své představy o možnostech jeho didaktické transformace pro potřeby výuky výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ a na gymnáziích a středních školách.
Část didaktická
V kurikulárních dokumentech vyhledejte a pro cíle svého projektu využijte možnosti, které nabízejí průřezová témata a využití mezipředmětových vazeb. Na základě vlastního výzkumu a s aplikací svých praktických zkušeností vytvořte a v praxi vyzkoušejte didaktický úkol pracující s fenoménem současného umění (post internet art).

Část výtvarná
Navrhněte promyšlený projekt pro formu výtvarné instalace, který reflektuje dění v současném umění. V návaznosti na celkový rámec projektu vytvořte tematicky sevřené dílo vztahující se danému tématu. Promyslete vhodnou kombinaci použitých médií a konkrétní prostředí prezentace projektu.
Jako východisko své práce zvolte prostředky soudobé vizuální praxe.
Seznam odborné literatury
Literatura:
BOURRIAUD, Nicolas: Postprodukce, Praha : Tranzit, 2004. ISBN 80-903452-0-4
KESNER, Ladislav: Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti, Praha: Národní galerie, 2000. ISBN 80-7035-155-1
LYOTARD, Jean-Francois: O postmodernismu, Praha: Filozofický ústav AV ČR, 1993. ISBN 80-7007-047-1
MEYROWITZ Joshua: Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování, Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0905-3
MIRZOEFF, Nicholas: Úvod do vizuální kultury, Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-1984-4
MYSLIVEČKOVÁ, Hana; JUREČKOVÁ MALIŠOVÁ; Veronika (eds.) : Sborník příspěvků: Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií I, využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3089-8
A2: kulturní čtrnáctideník, Praha. ISSN 1803-6635
Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, VVP AVU v Praze. ISSN 1802-8918
Labyrint Revue: časopis pro literaturu, výtvarné umění, hudbu, film a pro podnikání v kultuře, Praha. ISSN 1210-6887
Pedagogika: časopis pro pedagogickou theorii a praxi, Praha. ISSN 0031-3815
Předběžná náplň práce
Studium odborných pramenů a její individuální reflexe. Rozpracování výtvarných témat, navrhnout využití ve výuce výtvarné výchovy.
Soubor vlastních výtvarných prací.
Obrazová dokumentace, dokumentace výzkumu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of specialized literature and its individual reflexion. Develop art themes, design the use in the art education.
A set of artefacts.
Visual documentation, research documentation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK