Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace mediálního prostředí Hongkongu a Singapuru
Název práce v češtině: Komparace mediálního prostředí Hongkongu a Singapuru
Název v anglickém jazyce: Comparison of the Media Environment in Hong Kong and Singapore
Klíčová slova: Hongkong, Singapur, jihovýchodní Asie, mediální prostředí, mediální systém, média, asijské hodnoty, svoboda tisku, svoboda slova
Klíčová slova anglicky: Hong Kong, Singapore, Southeast Asia, Media Environment, Media System, Media, Asian Values, Freedom of the Press, Freedom of the Speech
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Tomáš Klvaňa, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.07.2015
Datum zadání: 25.07.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Oponenti: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
GEORGE, Cherian. Freedom from the press: journalism and state power in Singapore. Singapore: NUS Press, 2012, 271 s. ISBN 978-9971-69-594-1.
Publikace sepsaná bývalým novinářem, aktuálně profesorem žurnalistiky na Baptist University v Hongkongu, nabízí detailní vhled do prostředí Singapuru. Kniha charakterizuje politický systém tohoto městského státu i mediální prostředí, obzvláště pečlivě pak výsadní postavení dvou mediálních společností a jejich vlastníky.

TEY, Tsun Hang. Confining the Freedom of the Press in Singapore: A “Pragmatic” Press for “Nation-Building”? Human Rights Quarterly. Johns Hopkins University Press, 2008, vol. 30, no. 4, s 876-905.
Příspěvek v periodiku Human Rights Quarterly se zaměřuje na praktiky, kterými Singapur kontroluje média a omezuje svobodu slova a svobodu projevu. To vše vládní představitelé odůvodňují tím, že je to nezbytné pro dobro státu, pro jeho budování a jeho prosperitu.

LAI P., Carol. Media in Hong Kong: Press freedom and political change, 1967-2005. New York: Routledge, 2007, 288 s. ISBN 978-0415544214.
Kniha postihuje období 40 let mediálního vývoje v Hongkongu. Soustředí se na boj televizních stanic a novin za svobodu tisku a to jak pod britskou koloniální nadvládou, tak po roce 1997, kdo došlo k navrácení Hongkongu pevninské Číně.

Press Freedom Under Siege: Grave threats to freedom of expression in Hong Kong. Report of the Hong Kong Journalists Association. 2014.
Výroční zpráva Asociace novinářů Hongkongu popisuje změny, kterými si Hongkong prošel v dramatickém roce 2014 a jak tyto změny ovlivnily žurnalistickou profesi. Tato organizace založená v roce 1968 ve své zprávě uvádí, že rok 2014 byl pro svobodu tisku „nejtemnějším za několik uplynulých desetiletí“, přičemž své závěry dokládá na příkladech z žurnalistické praxe v Hongkongu.

Freedom House [online]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/
Americká nevládní nezisková organizace založená roku 1941 deklaruje za svůj cíl bránění demokracie, politických svobod a lidských práv. Každoročně vydává zprávu, která charakterizuje světovou svobodu tisku.

Reporters Without Borders: For Freedom of Information [online]. Dostupné z: www.en.rsf.org.
Tato nevládní organizace obhajující svobodu médií byla založena v roce 1985. Na svých webových stránkách informuje o celosvětových případech, při nichž došlo k porušení svobody tisku a pomáhá také novinářům v ohrožení. Každoročně vydává žebříček všech 180 států světa postavený na indexu, který charakterizuje svobodu médií.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá aktuální situací mediálních prostředí dvou vybraných států jihovýchodní Asie – Hongkongu, zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky, a Singapuru. Hlavním cílem textu je provést komparaci mediálních prostředí těchto dvou států a zejména se zaměřit na svobodu médií. Komparace je založena na definici jejich politických systémů, ústav a jejich reálného dodržování, stejně jako na datech zveřejněných mezinárodními organizacemi zaměřujícími se na svobodu tisku a svobodu slova. Veškerá zjištění budou doložena příklady ze současnosti.
Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První teoretická část definuje základní pojmy a předkládá indexy měření svobody tisku, nastiňuje koncept asijských hodnot a teorii občanské společnosti. Deskriptivní část nabízí stručný popis dějin a politických systémů obou států a představuje jejich ústavy, zákony či pravomoci politických představitelů. Třetí část diplomové práce popisuje mediální prostředí obou států a roli tamních médií. Analytická část pak provádí komparaci mediálního prostředí Hongkongu a Singapuru. Zaměřuje se na to, zda může být potlačování svobody médií do určité míry prospěšné pro prosperitu státu.
Práce vychází jak z primárních zdrojů, tedy z ústav Hongkongu a Singapuru a jejich zákonů, tak z odborných textů, článků a komentářů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master thesis deals with the current situation of the media environment in two selected countries from the Southeast Asia region - Hong Kong, Special Administrative Region of the People's Republic of China, and Singapore. The main object of the text is to create a descriptive analysis of Hong Kong´s and Singapore´s political and media systems and to compare the media environment of the two countries with a special focus on the freedom of the media. The comparison is based on the definition of their political systems, their constitutions and how they are respected, as well as on data published by international nongovernmental organizations focusing on the freedom of the press and the freedom of the speech. All findings will be illustrated with examples from Hong Kong and Singapore.
The work is divided into four chapters. The first theoretical part defines basic terms and indexes, which measure the freedom of the press, as well as outlines the concept of Asian values and the concept of civil society. The descriptive section provides a brief summary of the history and political systems of both countries and introduces their constitutions, laws and power of political leaders. The third part of the thesis concentrates on the media environment of both countries and the role of local media. The analytical part performs a comparison of the media environment in Hong Kong and Singapore. It focuses on whether the possible suppression of the freedom of the press could be to some extent beneficial for the prosperity of the state.
The work is based on primary sources, on the Constitution of Hong Kong and Singapore, and on their laws, as well as on secondary sources like texts, articles, books and comments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK