Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie sportovní redakce Československého/Českého rozhlasu
Název práce v češtině: Historie sportovní redakce Československého/Českého rozhlasu
Název v anglickém jazyce: History of sports newsroom in Czechoslovak/Czech Radio
Klíčová slova: Český rozhlas, Radiožurnál, sportovní redakce, sport, sportovní žurnalistika, rozhlasová žurnalistika, Josef Laufer, Karel Malina, Stanislav Sigmund, Aleš Procházka, Miroslav Augustin
Klíčová slova anglicky: Czech Radio, Radiojournal, sport, sports newsroom, sport journalism, radiojournalism, Josef Laufer, Karel Malina, Stanislav Sigmund, Aleš Procházka, Miroslav Augustin
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Groman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.07.2015
Datum zadání: 25.07.2015
Datum a čas obhajoby: 26.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2018
Oponenti: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9.
KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 461 s. ISBN 80-246-0632-1.
MALINA, Karel. Rozhlasový reportér Josef Laufer. 1. vyd. Praha: Novinář, 1985, 196 s., 14 s.
Rozhlas veřejné služby - stojí na rozcestí?: sborník příspěvků z Jarního semináře pořádaného Sdružením pro rozhlasovou tvorbu a Katedrou žurnalistiky FSV UK 27. dubna 2009 v Karolinu. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2009, 40 s. ISBN 978-80-254-6814-2.
BEDNAŘÍK, Petr - CEBE, Jan: Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. Roč. 53 (2008).
VANĚK, Miroslav: Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie. Olomouc: Prostor, 2006.
VANĚK, Miroslav; MÜCKE, Pavel; PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.
VANĚK, Miroslav a kol. Orální historie. Metodické a „technické“ postupy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003.
Předběžná náplň práce
Práce má za cíl shrnout historii sportovní redakce v Československém/Českém rozhlase. Její počátek bude ještě v dobách Radiojournalu, který začal se sportovními přenosy. Na sportovní redakci v Československém rozhlase působilo mnoho vlivů, kromě politické situace také počátek televize i technologický pokrok, které měnily její práci i redaktorské složení. O zpravodajství a publicistice tvořené sportovní redakcí převážně v době Českého rozhlasu existuje několik prací, ale žádná publikace ani akademická práce nezachycuje sportovní redakci v Československém/Českém rozhlase z historického pohledu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work aims to summarize the history of the sports editorship in Czechoslovak / Czech Radio. Its beginning will be in the days of Radiojournal, which began with sports broadcasts. There were many influences on the sports editorial board at Czechoslovak Radio, except for the political situation, the beginning of television and the technological progress that changed its work and editorial composition. There are several papers about news and journalism made up of sports editors, mostly during the Czech Radio, but no publications or academic papers are available to the sports editorial office of Czechoslovak / Czech Radio from a historical point of view.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK