Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj periodického tisku na Pelhřimovsku v letech 1948-1989
Název práce v češtině: Vývoj periodického tisku na Pelhřimovsku v letech 1948-1989
Název v anglickém jazyce: Development of Periodical Press in Pelhřimov Region during Years 1948-1989
Klíčová slova: Regionální tisk, okres Pelhřimov, 1948—1989, vesnické noviny, politická a společenská situace, cenzura, sémiotická analýza
Klíčová slova anglicky: Regional press, the district of Pelhřimov, 1948—1989, rural newspapers, political and social situation, censorship, semiotic analysis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.07.2015
Datum zadání: 25.07.2015
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavel Suk, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BALÍK, Ivo et al. Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí. Pelhřimov: Okresní úřad Pelhřimov a Okresní muzeum Pelhřimov, 2000. 159 s. ISBN 80-238-6474-2.

BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011.
448 s. ISNB 978-80-247-3028-8.

BRZOŇ, Roman a kol. Humpolec v zrcadle času I. Spolky a spolkový vývoj. Humpolec: Město Humpolec, 2011. 180 s. ISBN 978-80-260-0219-2.

BRZOŇ, Roman a kol. Humpolec v zrcadle času II. Spolky a spolkový vývoj. Humpolec: Město Humpolec, 2012. 208 s. ISBN 978-80-260-1644-1.

BRZOŇ, Roman a kol.: Humpolec v zrcadle času III. Osobnosti. Humpolec: Město Humpolec, 2012. 190 s. ISBN 978-80-260-2398-2.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.
407 s. ISBN 80-7367-040-2.

KAPLAN, Karel – TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945—1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1994. 183 s. ISBN 80-85270-38-2.

KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin et al. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948—1967. sv. I—II, Praha: Nakladatelství Academia, 2011.
1297 s. ISNB 978-80-200-2019-2.

KÖPPLOVÁ, Barbara et al. Dějiny českých médií v datech: Rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 80-246-0632-1.

MARTÍNEK, Zdeněk a kol. Pelhřimov. Historie – Kultura – Lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 603 s. ISBN 978-80-7422-289-4.

PEJŠA, Miloslav. Pelhřimov a totalita. Pelhřimov: Nakladatelství U Jakuba, 1990. 36 s. ISBN 80-900885-0-3.

ROUBÍČKOVÁ, Hana: Osobnosti Pelhřimovska. Pelhřimov: Městská knihovna – Kulturní středisko Pelhřimov a Okresní úřad Pelhřimov, 1997. 47 s. ISBN 80-238-1223-8.

WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka et. al. Regionální média v evropském kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 130 s. ISBN 978-80-210-4473-9.

Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je na pozadí geografických, politických, společenských a kulturních souvislostí v republice a regionu charakterizovat dosud nezmapovaný vývoj tisku na území bývalého okresu Pelhřimov v letech 1948 až 1989. Na základě dostupných materiálů se rovněž pokusí o nástin řízení a práce v regionální redakci, přičemž pozornost bude upřena na ústřední okresní periodikum.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this dissertation is to characterize the development of the press in the district of Pelhřimov between the years 1948 and 1989 on the geographical, political, social and cultural background in Czechoslovakia as well as this concrete region. On the ground of available material the dissertation will also adumbrate the management of a regional newspaper office and the work there. The attention will be paid on the main district periodical.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK