Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Divnolidi z Brna a okolí: Konstrukce jinakosti v prostředí internetové sociální sítě Facebook
Název práce v češtině: Divnolidi z Brna a okolí: Konstrukce jinakosti v prostředí internetové sociální sítě Facebook
Název v anglickém jazyce: Divnolidi z Brna a okolí: Construction of otherness on Facebook social network site
Klíčová slova: Facebook, kvalitativní analýza, jinakost, vkus, teorie humoru, internetová sociální síť, teorie kapitálů, teorie superiority, data-crawling, Netvizz
Klíčová slova anglicky: Facebook, qualitative analysis, otherness, taste, theories of humour, social network site, forms of capital, theories of superiority, data-crawling, Netvizz
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.07.2015
Datum zadání: 25.07.2015
Datum a čas obhajoby: 23.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2016
Oponenti: PhDr. Radim Hladík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. London: Routledge, 2010, 672 s. Routledge classics. ISBN 978-0-415-56788-6.

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 372 s. Routledge classics. ISBN 978-80-246-1966-8.

HALLAM, Elizabeth a Brian V STREET. Cultural encounters: representing otherness. New York: Routledge, 2000, xiv, 292 p. ISBN 04-152-0280-9.

LACA, Slavomír a Pavel MÜHLPACHR. Jinakost z pohledu sociálních věd: příručka pro uživatele. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií, 2013, 229 s. Routledge classics. ISBN 978-80-87182-39-0.

LINDLOF, Thomas R a Bryan C TAYLOR. Qualitative communication research methods: příručka pro uživatele. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2011, xvi, 377 p. Routledge classics. ISBN 14-129-7473-9.

LIU, Hugo. Social Network Profiles as Taste Performances. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2007, 13(1): 252-275 [cit. 2015-05-29]. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2007.00395.x. ISSN 10836101. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083-6101.2007.00395.x

MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2006, 341 s. ISBN 80-246-0905-3.

PAPACHARISSI, Zizi. A networked self: identity, community and culture on social network sites. New York: Routledge, 2011, vii, 328 p. ISBN 9780203876527-.

Předběžná náplň práce
Diplomová práce si klade za cíl popsat a analyzovat proces konstrukce jinakosti a reakce na tuto jinakost v konkrétním prostředí facebookové stránky Divnolidi z Brna a okolí. Cílem sběru materiálu a jeho následné analýzy bude popsání procesu konstrukce jinakosti v prostředí SNS, dále také analýza reakcí uživatelů na tuto konstrukci. Výzkumná část diplomové práce bude rozdělena na část kvantitativní, která mi umožní získat představu o množství a povaze materiálu a také složení fanoušků stránky. Následně bude materiál kategorizován. V další, kvalitativní části se poté zaměřím na redukovaný vzorek příspěvků, které analyzuji jednak po stránce konkrétního vizuálního obsahu, ale především po stránce interakce mezi uživateli, kteří příslušný obsah komentují. K přínosu práce by měl patřit inovativní příspěvek k výzkumu SNS a kulturních významů, které v jejich prostředí vznikají. Pokusím se odpovědět na otázku, jaký význam má pro uživatele definování jinakosti a jak probíhá vzájemné vyjednávání a vytváření tohoto vysoce kulturně a sociálně podmíněného konstruktu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis aims to describe and analyze the process of construction of otherness and responses to otherness in the environment of a particular Facebook page Divnolidi z Brna a okolí. The aim of the thesis is to describe the process of construction of otherness in the environment of social network sites, as well as to analyze users' responses to such construction. The research part of the thesis will be divided into two sections. The first one, quantitative section, should provide us with information about ​​the quantity and nature of the material and about the page fans. Subsequently, the material will be categorized. In the qualitative section, we will then focus on a reduced sample of the posts. We will analyze the visual content, however the analysis will mainly focus on the interaction between the users which comment on the posts. The thesis should provide us with an innovative contribution to the research of social media and cultural meanings that arise in the environment of social network sites. We will try to determine the ways the definition of otherness is important for the users. We will also focus on the process of the creation of a highly culturally and socially determined construct which othernes surely is.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK