Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hledání ontologického bezpečí v médiích
Název práce v češtině: Hledání ontologického bezpečí v médiích
Název v anglickém jazyce: Searching for an ontological security in media
Klíčová slova: ontologické bezpečí, Giddens, časové a prostorové rozpojení, nová média, moderní společnost, Silverstone, televize, internet, digitalizace
Klíčová slova anglicky: ontological security, Giddens, space-time distanciation, new media, modern society, Silverstone, television, digitization
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.07.2015
Datum zadání: 25.07.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H105, 105, Hollar - místn. č. 105 (pro SZZk)
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: PhDr. Radim Hladík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
• DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Univerzita Karlova. 2002. ISBN 80-246-0139-7, 374 s.
• TRAMPOTA, Tomáš - VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál. 2010. ISBN 978-80-7367-683-4
• HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4
• GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Slon. 2010, 158 s., ISBN: 978-80-7419-035-3
• STRAUSS, Anselm L. - CORBIN, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999, 196 s., ISBN 808583460X.
• ESTEVE Sanz, STANČÍK Juraj, Your search – ‘Ontological Security’ – matched 111,000 documents: An empirical substantiation of the cultural dimension of online search, European Commission. New media & society. 2014
• MORLEY, David, SILVERSTONE, Roger. Domestic Communication – Technologies and Meanings. 1990.
• SILVERSTONE, Roger. Television And Everyday Life. Routledge. 1994.
• MORLEY, David. Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. Routledge. 1986. 178 s. ISBN: 0415039703
• DeFLEUR Melvin L., BALLOVÁ – ROKEACHOVÁ, Sandra J. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 1996.
• GEORGIOU, Myria. Seeking Ontological Security beyond the Nation: The Role of Transnational Television. Television & New Media. 2012.
• JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3
• THOMPSON, John. Média a modernita. Karolinum 2004. 220 s. ISBN 8024606526
• WILLIAMS, Raymond. Television Technology and cultural form, 1974. Fontana, London. ISBN 0-415-31456-9
• BAKARDJIEVA, Maria. Internet society: The Internet in everyday life. London: Sage, 2005.
• McQUAIL Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002.
• MORLEY, David. Home territories, media, mobility and identity. Routledge, 2000.340 s.
• EMANUEL, Richard. The truth about smartpnone addiction, College Student Journal, 2014
• SPIGEL, Lynn. Television in the Family Circle: The Popular Reception of a New Medium. University of Indiana Press, 1990.
• STEINER, Gary A. The People Look at Television, New York:Alfred Knopf, 1963.
• RADWAY, Janice A. Reading The Romance. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1984. ISBN 978-0-8078-4349-9
• HOBSON, Dorothy. Crossroads: The Drama of Soap Opera. London: Methuen, 1982.
• LANGER, Suzanne. Philosophy in New Key. Oxford: Oxford University Press, 1951.
• HELLER, Agnes. Everyday Life, London: Routledge & Kegan Paul, 1984.
• WINNICOTT, Donald W. Playing and Reality, Harmondsworth, Penguin, 1974.
• KATZ, Elihu, BLUMLER, Jay G., GUREVITCH, Michael. The Uses of Mass Communication. Beverly Hills, CA, and London: Sage Publications. 1974.

Web:
• Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci [on-line]. 02.12.2014. [cit. 2016-07-13]. Dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci-2014-ejgbbmx0ui.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zanalyzovat schopnost médií, zejména nových médií, konstruovat uživatelům pocit ontologického bezpečí. Změny, které s sebou přináší nové uspořádání světa přechodem z tradiční společnosti k moderní, jsou podle Antonyho Giddense příčinou ztráty nebo oslabení pocitu ontologického bezpečí jedinců ve společnosti. Je tomu tak zejména důsledkem časového a prostorového rozpojení světa, které je dopadem globalizačních procesů a které způsobuje ústup komunikace tváří v tvář v relativně stabilním fyzickém prostoru a čase. Masová média slouží v moderní společnosti naopak jako jeden z hlavních prostředků sociální integrace a diferenciace.
Problematikou ontologického bezpečí se zabývá v 80. letech také obor studia televize v kontextu každodennosti. Právě televizi, v její původní podobě, vnímá jako zdroj ontologického bezpečí. Televize, s nástupem digitalizace a s ní související nezávislostí lidí na vysílaných obsazích, zaznamenala významné změny z hlediska její schopnosti poskytování ontologického bezpečí. Zároveň přestala v domácnostech existovat v izolaci a stala se pouze jednou z mnoha informačních technologií, které ve společnosti a domovech jedinců figurují.
V kvalitativním sociologickém výzkumu budu formou individuálních hloubkových rozhovorů zjišťovat, zda mají nová média potenciál zastoupit tradiční médium televize v její původní funkci konstrukce ontologického bezpečí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of the thesis is to analyze the ability of media to provide a sense of ontological security to their users.
Changes, related to the transformation of traditional society into a modern society caused in the opinion of Anthony Giddens a weakening of the sense of ontological security of individuals.
Such an outcome was a result of the space-time distanciation and individuals opting out of social systems as an impact of some globalization processes. Mass media in the modern society work as a main factor of social integration and differentiation. The ability to construct the sense of ontological security among its recipients is attributing in the field of television studies attributed to the traditional medium, television. But some basic characteristics of television broadcast and the role of television in households have changed with a digital television transition.
Employing the methods of qualitative sociological research I will analyze whether new media have the potential to substitute television in the role of providing the sense of ontological security among its users.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK