Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Argumentace v medializaci vybraných debat pořadů Otázky Václava Moravce a Máte slovo s M. Jílkovou a eristická dialektika
Název práce v češtině: Argumentace v medializaci vybraných debat pořadů Otázky Václava Moravce a Máte slovo s M. Jílkovou a eristická dialektika
Název v anglickém jazyce: Argumentation in publicizing of selected debates of talk shows Otázky Václava Moravce (Václav Moravec´s questions) and Máte slovo s M. Jílkovou (Have a word with M. Jílková) and eristic dialectics
Klíčová slova: argumentační analýza, eristická dialektika, Otázky Václava Moravce, Máte slovo s M. Jílkovou, medializace
Klíčová slova anglicky: argumentation analysis, eristic dialectics, Otázky Václava Moravce (Václav Moravec‘s questions), Máte slovo s M. Jílkovou (Have a word with M. Jílková), mediatization
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.07.2015
Datum zadání: 25.07.2015
Datum a čas obhajoby: 06.02.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2017
Oponenti: Mgr. Jan Podzimek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
SCHOPENHAUER, Arthur: Eristická dialektika čili umění dostati v každé debatě za pravdu. Praha, Pokrok 1927. První vydání.
KRAUS, Jiří: Rétorika a řečová kultura. Praha, Nakladatelství Karolinum 2004. ISBN 80-246-0898-7. Vydání první.
AUSTIN, John Langshaw: How To Do Things with Words. Cambridge, Mass., Harvard U.P., 1962 (Jak udělat něco se slovy), přel. kol. autorů, Praha, vyd. Filozofický ústav AV ČR 2000.
SPENCE, Gerry: Jak správně argumentovat a pokaždé zvítězit. Doma. V práci. Na kolbišti. Kdekoliv a každý den. Praha, Nakladatelství Alternativa 1996. ISBN 80-85993-19-8.
KRAUS, Jiří: Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha, Karolinum 2008.
VRÁNA, Karel; HAVEL, Václav: Poslání a pokušení slova. Praha, Trinitas 2009. První vydání.
VAŇKOVÁ, Irena; NEBESKÁ, Iva; ŘÍMALOVÁ Saicová, Lucie; ŠLÉDROVÁ, Jasňa: Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0919-3. Vydání první.
DANEŠ, František a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha, Academia 1997. ISBN 80-200-0617-6. První vydání.
ECO, Umberto: Teorie sémiotiky. přel. Marek Sedláček. Praha, Argo 2009. Vyd. 2. ISBN 978-80-257-0157-7.
FOUCAULT, Michel: Slova a věci. Brno, Computer Press 2007. ISBN 978-80-251-1713-2.
ČMEJRKOVÁ, Světla; DANEŠ, František; SVĚTLÁ, Jindra: Jak napsat odborný text. Praha, Leda s.r.o. 2002. ISBN 80-85927-69-1. Vydání první.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce bude podrobná analýza argumentačních postupů jednotlivých diskutérů zejména z pohledu Schopenhauerovy eristické dialektiky. Budou tedy hledány odpovědi na otázky, jak tito diskutéři obhajují svá tvrzení, jak vyvracejí názory svých odpůrců, jaké „záludy“ čili klamné argumenty (tzv. fallacia) a jazykové prostředky k tomu používají. Na základě této analýzy se pokusíme také o nastínění axiologického pozadí jednotlivých aktérů debat. Analyzováno bude 4−6 vybraných dílů z diskuzních pořadů Otázky Václava Moravce a Máte slovo s M. Jílkovou. Oba pořady uvádí Česká televize, ovšem zatímco v tom prvním se dostávají do konfrontace obvykle 2−3 účastníci debaty, kterými jsou především politici, do pořadu Máte slovo s M. Jílkovou je obvykle zváno 6 aktérů z řad zástupců odborné i laické veřejnosti. V rámci diplomové práce budou tyto pořady porovnávány a zároveň bude zkoumáno, jaký vliv má nastavení pořadu a úloha moderátora na argumentační techniky jednotlivých řečníků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is a detailed analysis of argumentative approaches of individual debaters particularly in terms of Schopenhauer's eristic dialectics. We will search answers to questions about how these debaters argue their claims, how they refute the claims of their opponents, which deceits or false arguments (ie. fallacia) and linguistic means they use. Based on this analysis, we will try also to outline axiological background of individual debaters. 4-6 selected parts of talk shows Otázky Václava Moravce and Máte slovo s M. Jílkovou will be analyzed. Both talk shows are telecasted by Česká televize, but while in the earlier usually 2-3 debaters come into confrontation, which are mainly politicians, in Máte slovo s M. Jílkovou six debaters are commonly invited, representing specialist and general public. In the thesis we will compare these talk shows and investigate the effect of the format of these talk shows and the role of a moderator on argumentative techniques of individual debaters.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK