Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociologická analýza sexuality v současných českých hraných filmech
Název práce v češtině: Sociologická analýza sexuality v současných českých hraných filmech
Název v anglickém jazyce: Sociological Analysis of Sexuality in Contemporary Czech Feature Films
Klíčová slova: sex, intimita, český film, studentské publikum
Klíčová slova anglicky: sex, intimacy, czech films,students spectators
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Michal Kotík, prom. mat.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2013
Datum zadání: 10.06.2013
Datum a čas obhajoby: 25.01.2016 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2016
Oponenti: Mgr. Tomáš Čížek
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Analýza vybraných filmů pomocí filmových teorií a postupů se zaměřením se na sociologickou analýzu daného filmu a konkrétních intimních scén. V případě potřeby budou zkoumány i mediální informace o vybraných filmech.
Další výzkumnou metodou budou polostrukturované rozhovory s vhodným vzorkem vysokoškolských studentů bakalářského programu, týkajících se zjišťování jejich reflexe na zobrazování intimity ve filmech. Jak vnímají sexualitu zobrazovanou ve filmech? Nahlížejí na zobrazování sexuality, jako na samozřejmost bez, které by se pomalu dnešní film neobešel? Vidí to již zcela zažitým způsobem, nijak je to nepřekvapuje? Vnímají studenti tyto scény ve filmech jako čistou fikci, či se v nich dokážou spatřit, sblížit se s ní a vidět v těchto scénách realitu běžného sexuálního života?
Doplňující informace budou získávány skrze vhodná filmová či sexualitě a intimitě věnovaná internetová fóra, a také z literatury – vedle odborných teoretických textů, zabývajících se intimitou, sexualitou, vztahy mezi ženou a muže či filmovým jazykem bude využívána i krásná a populárně-naučná literatura.
Předpokládaná struktura práce
1. Úvod, téma práce
2. Teoretická východiska
3. Zmapování zobrazování intimity ve filmech
4. Rozhovory se studenty
5. Analýza získaných dat
6. Závěr
Seznam odborné literatury
Anthony Giddens., (1992). Transformation of Intimacy. Sexuality, love & eroticism in modern societies. Cambridge: Polity Press.
Beck, U., E. Beck-Gernsheim., (1995). The Normal Chaos of Love. Cambridge, Oxford: Polity Press.
Bordwell, David, Thompsonová, Kristin. (2011). Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění.
David Silverman., (2005). Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar.
Erich Fromm., (2008). Umění milovat. Praha: Český klub.
Jan Hendl., (1997). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum.
Jan Hendl., (2005) Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.
Jean Baudrillard., (1996). O svádění. Olomouc: Votobia.
Lynn Jamieson., (1998). Intimacy. Cambridge, Oxford, Malden, MA: Polity Press.
Matt Ridley., (2007). Červená královna: sexualita a vývoj lidské přirozenosti. Praha: Portál.
Steinar Kvale, (1996). InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing.
Thousand Oaks, CA: Sage.
William R. Jankowiak (ed.)., (2008). Intimacies: Love and Sex Across Cultures. New York: Columbia University Press.
Zygmunt Bauman., (2003). Liquid Love. Cambridge, Malden, MA: Polity, Blackwell.
Předběžná náplň práce
Projekt bakalářské práce se zaměřuje na reflexi zobrazování intimity, sexuality a nahoty v současných českých populárních filmech mezi vysokoškolskými bakalářskými studenty. Především sexualita nebyla vždy ve filmech tak explicitně a často zobrazována, jako v dnešní době a meze jejího zobrazování jsou stále diskutovaným tématem. Současné české filmy byly vybrány proto, že jsou mezi cílovou populací dobře známy a potenciální respondenti se s nimi mohou snáze ztotožnit.
Cílem práce je zmapovat, jak je v současných českých filmech zobrazována intimita a sexuální vztahy a najít určité znaky, podobnosti či zaměření se na tvůrčí smysl těchto zobrazení. S jakým cílem a proč jsou intimita a sexuální vztahy ve filmech ukazovány právě tím či jiným způsobem a jakým filmovým jazykem. Jakým způsobem se v tom odráží „reálné prožívání sexuality a intimity“ generace respondentů a zároveň sociologická reflexe obou fenoménů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK