Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role of the army in the state at the time of transition : case study of civil-military relations in Egypt
Název práce v češtině: Role armády ve státě v čase přechodu k demokracii : případová studie civilně-vojenských vztahů v Egyptě
Název v anglickém jazyce: Role of the army in the state at the time of transition : case study of civil-military relations in Egypt
Klíčová slova: Egypt, armáda, civilně-vojenské vztahy, tranzice, demokratizace, vojenská intervence, vojenský režim, vojenské zájmy, motivy intervence, pretoriánský stát, model arbitra
Klíčová slova anglicky: Egypt, military, civil-military relations, transition, democratization, military intervention, military regime, military interests, motives of intervention, praetorian state, arbitrator model
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.07.2015
Datum zadání: 15.07.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
DAHL, Robert Alan, Democracy and Its Critics. New Haven, CT: Yale University Press, 1989. viii, 397 p. ISBN 978-0300049381.
DANOPOULOS, Constantine P.; ZIRKER, Daniel. The Military and Society in the Former Eastern Bloc. Boulder, Colo.: Westview Press, 1999, xiii, 232 p. ISBN 0813335248.
DESCH, Michael C. Civilian Control of the Military: the Changing Security Environment. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999, 184 p. ISBN 08-018-6059-8.
DIAMOND, Larry J.; LINZ, Juan J.; LIPSET, Seymour M. Politics in Developing Countries: Comparing Experience with Democracy. London: Lynne Rienner Publishers, 1990. viii, 503 p. ISBN 1555872123.
FINER, Samuel E. The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics. 1. London: Pall Mall Press, 1962, 268 p.
HUNTINGTON, Samuel P. The Soldier and the State: the Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1957, 534 p. ISBN 0674817362.
MAY, R. J.; SELOCHAN et al. The military and democracy in Asia and the Pacific. Canberra, ACT: ANU E Press, 2004, 197 p. ISBN 19-209-4201-7.
PERLMUTTER, Amos. The Military and Politics in Modern Times: On Professionals, Praetorians, and Revolutionary Soldiers. New Haven: Yale University Press, 1977, 335 p. ISBN 03-000-2045-7.
Předběžná náplň práce
V souvislosti s událostmi Arabského jara v roce 2011 došlo k významným politickým změnám ve státech zejména v regionu severní Afriky. Mezi státy, ve kterých rozsáhlé protesty zapříčinily svržení dosavadního autoritářského režimu a započaly demokratizační procesy, se nacházel taktéž Egypt, jemuž se práce podrobně věnuje v případové studii. Obecně řečeno se tato práce zaobírá analýzou civilně-vojenských vztahů ve státech charakterizovaných nízkou úrovní politické kultury. Primárně se zaměřuje na společnosti procházející demokratizačním procesem, kde armáda tradičně zaujímá silnou pozici ve státě, a tudíž se tak často stává klíčovým aktérem stojícím v čele tranzice. Za hlavní předmět zkoumání je stanovena role armády v době přechodu k demokracii. Zároveň si práce pokládá několik výzkumných otázek, zaměřených jednak na pozici armády ve státě, jednak na pohnutky rozhodující o případné vojenské intervenci. Cílem této práce je objasnit, které faktory determinují silnou pozici armády v daném pretoriánském státu, jaké pohnutky ji vedou k vojenské intervenci a z jakých důvodů armáda zastává pozici arbitra a nesnaží se o uzurpaci moci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In connection with the events of the Arab Spring in 2011, the region of northern Africa in particular underwent significant political changes. One of the states in which widespread protests caused the overturn of the authoritarian regime and subsequently established the democratization process was also Egypt, whose case is profoundly analysed in the second part of the thesis. Generally speaking, the thesis is concerned with the analysis of civil-military relations in states characterized by the low political culture. In the first place, it focuses on societies undergoing democratization process where the military traditionally maintains strong position within the state and hence often assumes the role of the leader of the transition. Therefore, the principal objective of the analysis constitutes the role of the army at the time of transition to democracy. At the same time, the thesis poses three research questions aiming partly at the military position, partly at the motives determining the willingness of the military to intervene. The goal of the thesis it to explain which factors determine strong position of the army in given praetorian state, which motives induce military to intervene and based on which reasons the army maintains the arbitrator position instead of taking over the state.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK