Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řečová zdvořilost francouzských a českých žádostí
Název práce v češtině: Řečová zdvořilost francouzských a českých žádostí
Název v anglickém jazyce: Politeness Strategies in French and Czech Requests
Klíčová slova: verbální interakce, zdvořilostní strategie, zdvořilostní teorie, pozitivní zdvořilost, žádost, nepřímost, akt ohrožující tvář
Klíčová slova anglicky: verbal interaction, politeness strategies, linguistic politeness, positive politeness, request, indirectness, FTA
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.07.2015
Datum zadání: 15.07.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.08.2015
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat způsoby vyjadřování žádostí ve francouzštině a češtině a pokusí se seřadit je podle stupně zdvořilosti, přičemž vezme v úvahu sociopragmatický rámec žádosti v obou kulturách. Kromě toho bude analyzována syntaktická realizace žádosti v obou jazycích a rovněž prostředky morfologické, lexikální a stylistické, které mohou zvyšovat nebo snižovat účinek žádosti. Zvláštní pozornost bude věnována používání nepřímých forem žádostí v obou jazycích, s cílem nalézt vyhovující překladový protějšek vyjadřující stejný stupeň zdvořilosti. Stěžejním materiálem pro analýzu budou data z paralelního korpusu InterCorp a jednojazyčné korpusy jak pro češtinu, tak pro francouzštinu. Výzkum bude doplněn dotazníkovým šetřením, příp. rozborem autentického zvukového materiálu.
Seznam odborné literatury
BLUM-KULKA, Shoshana. Indirectness and politeness in requests: Same or different?. Journal of Pragmatics. 1987, 11, 2, s. 131-146.
BLUM-KULKA, Shoshana a Elite OLSHTAIN. Requests and Apologies: A Cross-Cultural Study of Speech Act Realization Patterns (CCSARP)1. Applied Linguistics. 1984, 5, 3, s. 196-213.
BLUM-KULKA, Sh., J. HOUSE a G. KASPER. Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies. Norword (N.J.): Ablex, 1989.
BROWN, P. a S. C. LEVINSON. Politeness: some universals in language usage. New York: Cambridge University Press, 1987.
GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.
HIRSCHOVÁ, Milada. Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum, 2013.
HOFFMANNOVÁ, Jana. Funkce a významy výrazu prosím v mluveném dialogu. Naše řeč, roč. 76, 1993, s. 75-82.
KERBRAT-ORECCHIONI, C. Théorie des faces et analyse conversationnelle. Façon de parler d’Erving Goffman. Paris : Minuit, 1989.
KERBRAT-ORECCHIONI, C. Les Interactions verbales, tome 2. Paris: A. Colin, 1992.
KERBRAT-ORECCHIONI, C. « Je voudrais un p’tit bifteck. La politesseà la française en site commercial ». Interactions et discours professionnels, Carnets du Cediscor 7, Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2001, s. 105-118.
KRAUS, J. Jazyková zdvořilost a nezdvořilost. In: Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996, s. 30-32.
LEECH, G. N. Principles of pragmatics. New York: Longman, 1983.
MANNO, G. La politesse et l'indirection : un essai de synthèse. Langage et société, 2002, 100, 2, s. 5-47.
MOESCHLER, J. a A. REBOUL. Dictionnaire encyclopédique de pragmatique. Paris: Seuil, 1994.
OBENBERGEROVÁ, D. Politeness of English and Czech requests. Linguistica Pragensia, 1992, 2, s. 93-100.
ROULET, E. « Modalité et illocution : Pouvoir et devoir dans les actes de permission et de requête ». Communication, 1980, 32, s. 216-239.
WEINRICH, H. Grammaire textuelle du français. Paris: Didier/Hatier, 1989 (trad. de l’allemand par G. Dalgalian et D. Malbert. Textgrammatik der französischen Sprache, Stuttgart 1983).
WIERZBICKA, Anna. Cross-cultural pragmatics: the semantics of human interaction. Berlin: Mouton de Gruyter, 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK