Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Determinanty alokace projektů rozvojové spolupráce českými nevládními neziskovými organizacemi
Název práce v češtině: Determinanty alokace projektů rozvojové spolupráce českými nevládními neziskovými organizacemi
Název v anglickém jazyce: Factors Determining the Allocation of Czech NGOs´ Development Assistance Projects
Klíčová slova: rozvojová pomoc, nevládní neziskové organizace, Česká republika, demokracie, korupce
Klíčová slova anglicky: development aid, non-governmental organizations, Czech Republic, democracy, corruption
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.07.2015
Datum zadání: 14.07.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Diplomová práce Determinanty alokace projektů rozvojové spolupráce českými nevládními neziskovými organizacemi má za cíl zjistit jaké faktory ovlivňují alokaci financí na projekty rozvojové spolupráce pocházející ze soukromých zdrojů. Práce vychází ze dvou diskursů - humanitárního a rozvojového pocházejícího z teorie konstruktivismu. Práce používá údaje z roku 2013 pocházející od českých nevládních neziskových organizací působících se svými projekty rozvojové spolupráce celkem ve 34 zemích. K dosažení cílů práce je použita regresní metoda. První kapitola se zabývá teorií rozvoje a představuje teorii konstruktivismu společně s oběma diskursy. Druhá kapitola přibližuje ukotvení nevládních neziskových organizací věnujících se rozvojové problematice v České republice. Třetí kapitola představuje jednotlivé vysvětlované i vysvětlující proměnné a jejich deskriptivní charakteristiky. Ve čtvrté kapitole je provedena empirická analýza modelu, jsou prezentovány výsledky modelu a jejich testování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Master Thesis called Factors Determining the Allocation of Czech NGOs´ Development Assistance Projects aims to find out what are the factors determinating allocation of the projects of development assistance funded from private sources. The study is based on humanitarian and development discurse, both originating from the constructivist theory. The study uses data from the year 2013 provided by Czech NGOs working in total of 34 countries. In order to achieve its aim, the master thesis uses method of regression analysis. The first chapter provides a broader overview of theory of development and presents the contructivis theory with both discourses. The second chapter explains anchoring of NGOs engaged in field of developmet assistance in the Czech Republic. In the third chapter dependent and independent variables are introduced together with thein descriptive characteristics. The fourth chapter provides tests and empirical analysis of the models.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK