Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv existence vietnamských restaurací na pocit důstojnosti vietnamských imigrantů v ČR
Název práce v češtině: Vliv existence vietnamských restaurací na pocit důstojnosti vietnamských imigrantů v ČR
Název v anglickém jazyce: The Influence of Existence of Vietnamese Restaurants on the Feeling of Dignity Vietnamese Immigrants in CR
Klíčová slova: Vietnamci; důstojnost; imigrace; tradiční jídlo; kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: Vietnamese; dignity; immigration; traditional food; qualitative research
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2014
Datum zadání: 04.06.2014
Datum a čas obhajoby: 01.09.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2015
Oponenti: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BROUČEK, Stanislav. Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ĆR. 2003.
FOX, Robin. Food and eating: an anthropological perspective. Social issues research center, 2003.
HÁJEK, Martin; HAVLÍK, Martin; NEKVAPIL, Jiří. „Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2012, 02: 199-223.
KOCOUREK, J. Vietnamci v současné ČR. S vietnamskými dětmi na českých školách. Jinočany: Nakladatelství H&H, 2006, 103-120.
MARTÍNKOVÁ, Šárka. Sociabilita vietnamského etnika v Praze. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice., 2008, 7.
Předběžná náplň práce
Vietnamská menšina je od roku 1973, kdy došlo k vyjednání masového přílivu pracovní síly z Vietnamu, samozřejmou součástí české společnosti (Brouček 2013). Jak říká Kocourek (2006), migrací lidé překonávají nejen geografickou vzdálenost, ale i socializační a kulturní. K adaptaci imigrantů v novém prostředí dochází až po nalezení životního údělu a změně nebo udržení původních zvyklostí a schémat chování. Tomu pomáhají v našich podmínkách příležitosti v podnikání, které využívá většina Vietnamců žijících zde, v České republice. Postupem času došlo k přeměně struktury podnikání vietnamských imigrantů, a tak po rozmachu jejich participace v odvětví gastronomických služeb, je provozování vietnamských restaurací v současnosti jedním z hlavních oborů jejich podnikání (Kocourek 2006:108). Téměř v každém městě nalezneme několik vietnamských restaurací na velmi vysoké úrovni a ve všech obchodních centrech máme dnes na výběr z několika asijských bister provozovaných vietnamskými imigranty. Zde nabízejí svým zákazníkům nejen možnost rychlého zahnání hladu, ale i příležitost k poznání jejich vlastní kultury skrze jídlo. Stravování je pro mnohé kultury velmi důležitým prvkem. Dle Foxe (2003:2-4), je díky tomu co a jak jíme určována naše identita a sounáležitost k vlastní sociální skupině, jelikož je stravování, jak dle druhů používaných potravin, tak i podle způsobu přípravy silným determinantem, lišícím se v každé kultuře. Tím, že vyhledáváme vietnamské speciality a tradiční jídla, dáváme vietnamské minoritě najevo náš zájem a nexenofobní smýšlení. Toto jednání může mít pozitivní vliv na důstojnost a pocit sounáležitosti pro vietnamskou komunitu, jelikož tím podporujeme individualitu a zachování vietnamské kultury (srov. Taylor 2001:38).
Ve své bakalářské práci bych se právě tímto jevem chtěla zabývat. Pokusím se zjistit, jak ovlivňuje důstojnost vietnamských imigrantů to, že jsou jejich tradiční restaurace vyhledávány ze strany Čechů. Metodologicky svou práci ukotvuji v narativním rozhovoru (Hájek, Havlík, Nekvapil 2012: 201-205), a teoreticky se inspiruji přístupem ke stravování jakožto kulturnímu determinantu (Fox 2003) a pojem důstojnosti z pohledu Taylora (2001), který se soustřeďuje na udržení individuality a originality každé kultury i v odlišném prostředí.
Své možnosti vstupu do terénu budu soustřeďovat na doporučení a své vlastní kontakty. Tím hodlám předejít neochotě a nedůvěře ze strany zkoumaných subjektů a zajistit jejich snadnější uvolnění a otevřenost při rozhovoru.
Otázka, na niž chci hledat odpověď, je, zda:
Působí vyhledávání vietnamských restaurací Čechy na důstojnost vietnamských imigrantů v ČR.
Předpokládaná struktura práce
1. Úvod
2. Teoretická východiska – rozbor literatury
3. Metodologie – popis metod, cílů a postupů výzkumu
4. Výzkum – průběh, výsledky
5. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis "The influence of existence of restaurants serving traditional Vietnamese cuisine on the feelings of dignity of Vietnamese immigrants in the Czech Republic " is concerned with an issue how people in the Czech Republic by visiting the restaurant with traditional Vietnamese dishes influenced the feelings of dignity of the Vietnamese minority.

The aim of this work is to investigate the influence of visiting the restaurants with traditional Vietnamese cuisine on feelings of dignity of Vietnamese immigrants living in the Czech Republic. Food and eating are determinants in terms of cultural values and its character is different in every culture. Simultaneously with this statement is important an influence of individuality and acceptance of the originality of minority cultures in our environment on the dignity of cultural minorities. These two statements are the theoretical basis of this work. The research will be conducted by a qualitative method, using narrative interviews. Which facilitate the better understanding of the feelings and relations from the perspective of the Vietnamese minority.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK