Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální těla v queer podniku
Název práce v češtině: Sociální těla v queer podniku
Název v anglickém jazyce: Social bodies within queer enterprise
Klíčová slova: tělo; queer; antropologie; disciplína; habitus
Klíčová slova anglicky: body; queer; anthropology; discipline; habitus
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2015
Datum zadání: 22.09.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své diplomové práci bych se ráda zabývala fenoménem queer. Skrze zachycení běžného fungování queer podniku, který je jistě určitým mikrosvětem, bych se ráda zabývala otázkou, jak se v rámci queer habitu v daném prostředí manifestují a re/konstruují queer identity. Teoreticky budu vycházet především z pojetí habitu Pierra Bourdieho a teorií identity.
Seznam odborné literatury
ADAMS, Matthew. Hybridizing Habitus and Reflexivity: Towards an Understanding of Contemporary Identity? sv. 40, č. 3, 2006, s. 511-528.
BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál. 2006.
BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Praha: Karolinum. 1998.
DAVEY, Gayna. Using Bourdieu’s Concept of Habitus to Explore Narratives of Transition. European Educational Research Journal, sv. 8, č. 2, 2009, 276-284.
FAFEJTA, Martin. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Piszkiewicz. 2004.
JAGOSE, Annamarie. Queer Theory. Victoria: Melbourne University Press. 1998.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál. 2005.
MARINUCCI, Mimi. Feminism is queer. Londýn a New York: Zed Books Ltd. 2010.
RŮŽIČKA, M.; VAŠÁT, P. Základní koncepty Pierra Bourdieu: pole – kapitál – habitus. AntropoWebzin 2/2011, s. 129-133.
SPARGO, Tamsin. Foucault a teorie podivného. Praha: Triton. 2001.
SULLIVAN, Nikki. A Critical Intoruction to Queer Theory. New York: New York University Press. 2003.
ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Variace na gender: poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita. Praha: Academia. 2009.
ZIKMUND-LENDER, Ladislav. Texty o (queer) reprezentaci, kultuře, vizualitě. Praha: Interaktiv.cz. 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK