Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Blesk – historie a vývoj nejčtenějšího deníku v České republice
Název práce v češtině: Blesk – historie a vývoj nejčtenějšího deníku v České republice
Název v anglickém jazyce: Blesk - The History and Development of the Most Read Daily Newspaper in the Czech Republic
Klíčová slova: Blesk, bulvár, tabloid, denní tisk, žlutá žurnalistika
Klíčová slova anglicky: Blesk, tabloid, yellow press, yellow journalism, daily
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2015
Datum zadání: 30.06.2015
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BARTHES, Roland. Image music text. London: FontanaPress, 1977. ISBN 00-068-
6135-0.

BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od
počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-
247-3028-8.

BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006.
Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1387-1.

BIRESSI, Anita a Heather NUNN, ed. The tabloid culture reader. Berkshire: Mc GrawHill,
c2008. ISBN 978-0-335-21932-2.

CAMPBELL, W. Joseph. Yellow Journalism: Puncturing the Myths, Defining the
Legacies. Westport: Praeger Publishers, 2003. ISBN 0-275-98113-4.

GILES, David. Psychologie médií. Praha: Grada, 2012. Z pohledu psychologie. ISBN
978-80-247-3921-2.

HALLIN, Daniel C. a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři
modely médií a politiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-377-2.

HVÍŽĎALA, Karel. Mardata: vzpoury v žurnalistice: dějiny rozhovoru a další texty o
médiích 2006-2011. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-851-7.

KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století.
Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8.

OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ, ed. Co je bulvár, co je bulvarizace. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3229-2.

OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a
marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7.

OSVALDOVÁ, Barbora. Vytrženo z kontextu. Brno: Tribun EU, 2009. Knihovnicka.cz.
ISBN 978-80-7399-836-3.

POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy. 2., opr. vyd.
Praha: Mladá fronta, 2010. ISBN 978-80-204-2206-4.

PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha:
Karolinum, 2005. Mediální studia. ISBN 80-246-0618-6.

RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Vydání druhé. Praha: Knižní klub, 2016.
Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-5503-3.

SCHULZ, Winfried a kol. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004.
ISBN 80-246-0827-8.

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada,
2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha:
Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.

VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015.
Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-4178-9.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá historií a vývojem deníku Blesk - nejčtenějšího periodika v České republice. Zaměřuje se na dějiny jak světového bulváru, tak i československého, později českého. Hodnotí, jak důležitou roli hráli ve výběru témat šéfredaktoři a nakolik se pod jejich vedením měnila grafická podoba. Zmiňuje soudní spory, které s Bleskem vedly známé osobnosti. Neopomíná ale ani pozitivní vliv deníku. Kvalitativní sémiotickou analýzou a kvantitativní obsahovou mapuje Blesk od jeho založení v roce 1992 až do roku 2017.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK