Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úmluva OSN o právech dítěte ve vztahu k dětem uprchlíků.
Název práce v češtině: Úmluva OSN o právech dítěte ve vztahu k dětem uprchlíků.
Název v anglickém jazyce: The United Nation Convention on the Rights of the Child in the case of refugee children
Klíčová slova: OSN, Úmluva o právech dítěte, UNHCR, směrnice, děti, lidská práva, migrace, uprchlíci, mezinárodní ochrana, žadatelé o azyl, volnočasové aktivity, škola, vzdělání, diskriminace, menšiny, kultura, náboženství, účast dítěte, svoboda myšlení a projevu, vývoj, rizikové faktory, identita, integrace, zátěžové životní situace, psychosociální pohoda, rehabilitace, zdravotní služby, nezletilí bez doprovodu, odloučené děti, nejlepší zájem, sloučení rodiny, náhradní rodinná péče, ústavní a pěstounská péče
Klíčová slova anglicky: UN, Convention of the Rights of the Child, UNHCR, children, human rights, refugees, international protection, asylum seekers, leisure time, school, education, non-discrimination, minority, culture, manifestation, religion, respect for the view of the child, freedom of thought and expression, identity, integration, psychosocial wellbeing, rehabilitation, health services, unaccompanied minors, separated children, best interests, family reunification, alternative care, institutional and foster care
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2015
Datum zadání: 30.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.05.2016
Datum a čas obhajoby: 14.06.2016 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce pojednává o základních právech dítěte, které zaručuje Úmluva o právech dítěte z roku 1989. Každé dítě má právo na prožití bezpečného a spokojeného dětství. V této práci se zabývám pouze uprchlickými děti a aplikuji základní práva zmíněná v úmluvě a jejich tíživé situaci. V práci se zabývám právem na participaci dětí v azylovém řízení konaném v hostitelské zemi, ve které žádá o azyl. Dále o právech a postupech při tomto řízení. Popisuji integraci uprchlických dětí do většinové společnosti azylového státu, možnými komplikacemi, ale také pozitivy. Úspěsná integrace znamená pro dítě možnost znovu navázat společenské kontakty, vrátit se do školy a trávit svůj volný čas. Zmiňuji právo dítěte na vlastní kulturu, jazyk a náboženství i přes fakt, že většina azylových zemí má kulturu odlišnou. V závěrečné části se věnuji nezletilým dětem bez doprovodu, které se nachází na území evropských států bez doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců. V této části práce je zmíněno opětovné sloučení rodiny s dítetem a výchovná opatření po dobu, kdy se dítě nachází v nové zemi samo.
Seznam odborné literatury
Literatura
ČIŽINSKÝ, Pavel. a kolektiv. 2012. Cizinecké právo
KOSAŘ, David. a kolektiv. 2010. Zákon o azylu
MATĚJÍČEK, Zdeněk, a kolektiv. 1999. Náhradní rodinná péče
MATĚJÍČEK, Zdeněk. 2002. Osvojení a pěstounská péče
MATOUŠEK, Oldřich. 1999. Ústavní péče
MOŽNÝ, Ivo. 1999. Sociologie rodiny

Právní předpisy
Organizace spojených národů. 1959. Deklarace práv dítěte
Organizace spojených národů. 2009. Směrnice o náhradní péči o dítě
Organizace spojených národů. 1989. Úmluva o právech dítěte
Organizace spojených národů. 1948. Úmluva o právním postavení uprchlíků
Organizace spojených národů. 1948. Všeobecná deklerace lidských práv
The United Nations. 2006. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities
United Nations High Commissioner for Refugees. 1991. Guidelines on the Protection of Refugee Women
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. 1997. Směrnice o postupu při jednání s dětmi bez doprovodu žádajícími o azyl
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. 2008. Směrnice pro určování nejlepšího zájmu dítěte
Valné shromáždění OSN. 2009. Směrnice o náhradní péči o děti
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK