Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strategické prístupy k riešeniu arménsko-azerbajdžanského konfliktu zúčastnenými štátmi a kľúčovými vonkajšími aktérmi
Název práce v jazyce práce (slovenština): Strategické prístupy k riešeniu arménsko-azerbajdžanského konfliktu zúčastnenými štátmi a kľúčovými vonkajšími aktérmi
Název práce v češtině: Strategické přístupy k řešení arménsko-ázerbájdžánského konfliktu zúčastněnými státy a klíčovými vnějšími aktéry
Název v anglickém jazyce: Strategies of resolution of the Armenia-Azerbaijan Conflict by Participating States and Key Outside Actors
Klíčová slova: Náhorní Karabach, řešení konfliktu, strategie, Arménie, Ázerbájdžán, Rusko, USA, EU, Írán, Turecko
Klíčová slova anglicky: Nagorno Karabakh, conflict resolution, strategy, Armenia, Azerbaijan, Russia, USA, EU, Iran, Turkey
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2015
Datum zadání: 30.06.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Oponenti: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Práce začne všeobecným úvodom do tématiky, popisom súčasnej situácie a predstavením dôležitosti arménsko-azerbajdžanského konfliktu pre kaukazský región i eurázijskú bezpečnosť (ropa z Kaspického mora a zapojenie vonkajších aktérov). V 1. Kapitole bude predstavena koncept stratégie a teoretický rámec, pomocou ktorého bude analyzovano jednanie aktérov vo vzťahu k arménsko-azerbajdžanskému konfliktu od roku 1994-2015. V 2. Kapitole budu následne popsany vzťahy Arménska a Azerbajdžanu v historickej perspektíve, s dôrazom na oblasť Náhorný Karabach, pre plnšie pochopenie súčasnej podoby konfliktných vzťahov. Podkapitoly budú reprezentovať časové obdobia (dávna minulosť-1920; počas nadvlády ZSSR po otvorený vojenský konflikt – tzn.1920-1988; obdobie vojenského konfliktu 1988-1994). V rámci historického exkurzu bude zahrnut aj spôsob riešenia arménsko-azerbajdžanského konfliktu cárskym a sovietskym Ruskom.
3. Kapitola bude aplikaciou teoretického rámca na strategické prístupy ku konfliktu zúčastnených štátov a hlavných vonkajších aktérov – Rusko, Irán, Turecko, USA a EU. V Závere budu zhodnoteny výsledky analýzy a ponuknuto shrnutie.
Seznam odborné literatury
AMIROVA, Sevda. European Neighbourhood Policy in South Caucasus: Azerbaijan as a case study. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010, 83 s. ISBN 978-3-8433-6973-2.

BETTS, Richard. Is strategy an illusion? International Security. 25. 2000, (2).

CORNELL, Svante E. Small nations and great powers: a study of ethnopolitical conflict in the Caucasus. London: RoutledgeCurzon, 2001, 480 s. ISBN 0-7007-1162-7.

DE WAAL, Thomas. Black garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war. New York: New York University Press, c2003, xiii, 337 s. ISBN 0-8147-1944-9.

HERZIG, Edmund. The New Caucasus: Armenia, Azerbaijan and Georgia. London: Royal Institute of International Affairs, 2000, 165 s. ISBN 0-85567-553-6.

WALLENSTEEN, Peter. Understanding conflict resolution. 3rd ed. London: SAGE Publications, 2012, ix, 338 s. ISBN 978-0-85702-049-9.
Předběžná náplň práce
Strategické prístupy jednotlivých zúčastnených strán arménsko-azerbajdžanského konfliktu by autorka chcela skúmať ich vzájomnou komparáciou vo vzťahu k histórii a súčasnosti konfliktu. Táto komparatívna prípadová štúdia strategických prístupov sa bude zaoberať hlavne aktivitami zúčastnených aktérov od uzavretia prímeria (Biškekského Protokolu) v 1994 do súčasnosti (teda rok 2015), s historickým exkurzom do minulosti konfliktu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The author will study strategic approaches of parties participating in the Armenia-Azerbaijan conflict by means of their past and present comparison. The comparative cas study of these strategic approaches will be seized primarily with these actors' actions since the ceasefire (Biskhek Protocol) in 1994 until present (2015), with some historical contextualisation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK