Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Volný čas jako faktor působící na delikvenci mládeže
Název práce v češtině: Volný čas jako faktor působící na delikvenci mládeže
Název v anglickém jazyce: Leisure time as a determinant of juvenile delinquency
Klíčová slova: mládež, delikvence, volný čas, Česká republika, ISRD-3
Klíčová slova anglicky: youth, delinquency, leisure time, Czech republic, ISRD-3
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2015
Datum zadání: 30.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:01.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Východiska:
Diplomová práce se bude zabývat tím, jak způsoby trávení volného času ovlivňují delikvenci mládeže. Práce bude vycházet především z teorií sociální kontroly (obecné teorie kriminality Hirschiho a Gottfredsona a teorii situačního jednání Wikströma), které vysvětlují příčiny deviantního chování pomocí funkce sociálních vazeb.
Cíle:
Cílem diplomové práce bude především nalezení souvislostí mezi faktorem volného času a delikvencí mládeže, pokus o rozšíření modelu o další aspekty jako je např. kulturní kapitál a zjištění, zda tyto další aspekty mohou hrát důležitou roli jako příčina delikventního chování mládeže.
Metodika zpracování:
Vymezení základních pojmů, především delikvence a volného času (v návaznosti na výše uvedené teorie) a následná sekundární analýza dat mezinárodního výzkumu International Self-Report Deliquency Study (ISRD-3) s použitím statistického softwaru SPSS.
Hypotézy:
Delikvence mládeže je ovlivněna způsobem trávení volného času.
Způsob trávení volného času má vliv na formu delikvence.
Charakteristika závěrů:
Závěry práce by měly poskytnout bližší náhled do problematiky delikventního chování a rozšířit možnosti uvažování o specifických souvislostech a příčinách.
Seznam odborné literatury
Seznam literatury:
ČERNÍKOVÁ, V. a kol.: Prekriminalita dětí a kriminalita mladistvých, kterým byla uložena ochranná opatření. Policejní akademie Praha, 2002.
GOTTFREDSON, M. R., HIRSCHI, T.: A General Theory of Crime. Standford : Standford University Press, 1990.
HIRSCHI, T.: Causes of delinquency. New Brunswick, London : Transaction Publishers, 7. vydání, 2008 (1969).
MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A.: Mládež a delikvence. Praha: Portál. 1998.
MORAVCOVÁ, E., PODANÁ, Z., BURIÁNEK, J. a kol.: Delikvence mládeže. Trendy a souvislosti, Triton, 2015, 233 s.
PODANÁ, Z., BURIÁNEK, J.: Česká mládež v perspektivě delikvence. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2007.
VÁŽANSKÝ, M.: Základy pedagogiky volného času. Brno: Print-Typia, 2001.
VEČERKA, K. a kol.: Sociálně patologické jevy u dětí. IKSP Praha, 2000.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK