Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Videoblog v žurnalistice
Název práce v češtině: Videoblog v žurnalistice
Název v anglickém jazyce: Vlogs as part of journalism
Klíčová slova: Videoblog, Video, Žurnalistika, Blog, DVTV
Klíčová slova anglicky: Vlog, Video, Journalism, Blog, DVTV
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2015
Datum zadání: 29.06.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H011, Hollar - místn. č. 011
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Oponenti: Mgr. František Géla
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Jirák, Jan. 2015. Masová Média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál.

Mander, Jerry. 2000. Čtyři Důvody Pro Zrušení Televize. Online. Sociálně-Ekologická Edice. Brno: Doplněk. http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html.

Trampota, Tomáš, and Martina Vojtěchovská. 2010. Metody Výzkumu Médií. Praha: Portál. http://toc.nkp.cz/NKC/201009/contents/nkc20102110012_1.pdf.

Köpplová, Barbara, and Ladislav Köppl. 1989. Dějiny Světové Žurnalistiky. Online. Praha: Novinář. http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html.

Postman, Neil, and Steve Powers. 1992. How To Watch Tv News. New York: Penguin Books.

Kunczik, Michael. 1995. Základy Masové Komunikace. Online. Praha: Karolinum. http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html.

Osvaldová, Barbora. 2011. Zpravodajství V Médiích. 2. vyd. Praha: Karolinum.

Burgess, Jean, and Joshua Green. 2009. Youtube: Online Video And Participatory Culture. Online. Digital Media And Society Series. Cambridge: Polity. http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10691518.

Ball-Rokeach, Sandra J., and Melvin L. DeFleur. 1996. Teorie Masové Komunikace. Online. Praha: Karolinum. http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html.

Šmíd, Milan. 1989. Televize Ve Světě. Edice Československé Televize. Řada 1. Praha: Československá televize.

Rettberg, Jill W. Blogging. Cambridge, UK Malden, MA: Polity, 2014.
Předběžná náplň práce
Tato práce se věnuje zvyšujícímu se využívání formátu videa v žurnalistice, zejména pak na blozích. V první části jsem se podíval na historický kontext mezilidské komunikace a snažil se najít spojitost mezi společností, ve které spolu lidé komunikovali výhradně slovy, a tou dnešní. Historické aspekty jsem pak rozšiřoval o psychologickou rovinu komunikace. Snažil jsem se zjistit, jak na nás vizuální komunikace, i v případě její zprostředkované formy ve videu, působí, a jak velký rozdíl to může oproti textu být.

V druhé části jsem pak pomocí případové studie ověřoval teoretické poznatky v praxi. Během několika rozhovorů s tvůrci internetové televize DVTV a návštěvy studia jsem zjišťoval, jakým způsobem obsah připravují a jaká technická řešení při tom využívají. Zajímal mě zejména posun, který proběhnul od prvních dílů po současnou formu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on the increasing use of video format in journalism, particularly in blogosphere. In the first part, I have looked at the historical context of interpersonal communication and tried to find a link between a society where people communicated orally only and between the contemporary one. I have subsequently extended the historical aspects with the psychological level of communication. I have sought to find out how visual communication, even when mediated through video, affects us and how different it can be compared to communication through text.
In the second part of my thesis I verified my theoretical findings in practice through a case study. During several interviews with DVTV Internet television channel makers and a visit at the studio I was finding out how the content is prepared and what technical solutions they use for it. I was particularly interested in the progress that has been made from the time first episodes were created until the current form.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK