Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vývoj osobnosti všeobecné sestry - srovnání současnosti a doby nedávno minulé
Název práce v češtině: Vývoj osobnosti všeobecné sestry - srovnání současnosti a doby nedávno minulé
Název v anglickém jazyce: Personality proces of nurses - comparation of norwadays and recent past
Klíčová slova: ošetřovatelství, vzdělávání sester, zdravotní sestra, profese, teorie motivace, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: nursing care, nurse education, nurse, profession, theory of motivation, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2015
Datum zadání: 08.07.2015
Datum a čas obhajoby: 26.10.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:22.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2016
Oponenti: Mgr. Veronika Hovorková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá sesterskou profesí v naší zemi od historie po současnost. V teoretické části je zaměřena na vývoj ošetřovatelství, sesterské profese a vzdělávání zdravotních sester, sleduje nároky tohoto povolání, zahrnuje teorii motivace a demotivace. Je zde popsána osobnost zdravotní sestry, její role a kompetence. Empirická část je provedena pomocí kvalitativního výzkumu, ve kterém jsou dotazovány dvě skupiny sester. První skupina jsou sestry starší, pracující již za dob socialismu, druhou skupinou jsou mladší sestry, které nastoupily do svého zaměstnání kolem r. 2005. Každá tato skupina je složena ze čtyř respondentek. Šetření mapuje názory na sesterské povolání, jeho vývoj, změny a dopad náročnosti této profese na osobní a rodinný život.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor’s degree dissertation deals with changes in the nursing profession in the Czech Republic from, the socialist era to present. The theoretical part concentrates on changes in nursing care, education, professional demands and motivation/demotivation theory. The nurse personality is analysed including changing roles and competences. The empirical part includes qualitative research based on interviews of two groups of nurses. The first group is senior nurses who worked prior to the end of socialism and the latter commensed work after 2005. Each group includes 4 interviews. This dissertation analyses nurse’s opinions on the profession, changes and the effects on private and family life.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK