Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost za ochranu a změna režimu: případ Libye
Název práce v češtině: Odpovědnost za ochranu a změna režimu: případ Libye
Název v anglickém jazyce: Responsibility to Protect and Regime Change: Case of Libya
Klíčová slova: spravedlivá válka, humanitární intervence, ICISS, Odpovědnost za ochranu, R2P, změna režimu, Libye, Arabské jaro, OSN, Unified Protector
Klíčová slova anglicky: just war, humanitarian intervention, ICISS, Responsibility to Protect, R2P, regime change, Libya, Arab spring, UN, Unified Protector
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2015
Datum zadání: 25.06.2015
Datum a čas obhajoby: 09.02.2017 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2017
Oponenti: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Bellamy, Alex (2009). Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities (Polity Press: Cambridge).

Bílková, Veronika (2010). Odpovědnost za ochranu (R2P). Nová naděje, nebo staré pokrytectví? (Praha: Univerzita Karlova v Praze).

Evans, Gareth (2008). The Responsibility to Protect – Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All (Washington D.C.: Brookings Institution Press).

ICISS (2001). The Responsibility to Protect - Report of the International Commision on Intervention and State Sovereignty (Ottawa: The International Research Center).

Mamdani, Mahmood (2010). Responsibility to Protect or Right to Punish? Journal of Intervention and Statebuilding. Vol. 4, No. 1, s. 53-67.

Müllerson, Rein (2013). Regime Change - From Democratic Peace Theories to Forcible Regime Change (Boston: Martinus Nijhoff Publishers).

Pazandeh, Mehrdad (2012). The United Nations, Military Intervention, and Regime Change in Libya. Virginia Journal of International Law. Vol. 52, No. 2, s. 357-402.

Reisman, Michael (2004). Why Regime Change Is (Almost Always) a Bad Idea. The American Journal of International Law, Vol. 98, No. 3, s. 516-525.

Waisová, Šárka (2008). Postmodernita a kantovská dimenze v mezinárodní politice. In: Strnadová, Lenka – Rosůlek, Přemysl a kol., Politická filozofie - významné osobnosti a témata (Plzeň: Aleš Čeněk), s. 139-151.

Walzer, Michael (2002). The Triumph of Just War Theory (and the Dangers of Success) Social Research. International Justice, War Crimes, and Terrorism: The U.S. Record. Vol. 69, No. 4, s. 925-944.
Předběžná náplň práce

Teze diplomové práce

Téma: Odpovědnost za ochranu a změna režimu: případ Libye

1 Úvodní část

a) Představení a vymezení tématu
Ve své diplomové práci se chci věnovat vztahu konceptu R2P a násilné změny režimu. V úvodní části se práce bude zprvu zabývat filosofickými východisky, na kterých je koncept R2P postaven, včetně teorie spravedlivé války, dále bude práce směřovat k vysvětlení protichůdné problematiky humanitárních intervencí a principu nevměšování se do vnitřních záležitostí suverénních států. Následně práce přejde k analýze zprávy Mezinárodní komise pro intervenci a státní suverenitu – ICISS, na kterou naváže zmapování aplikování konceptu R2P po roce 2005, kdy byl koncept R2P členskými státy OSN přijet, v praxi. Z bližšího sledování aplikování konceptu R2P v praxi je zřejmé, že dochází k jeho nesourodému využívání. Práce se proto bude snažit odhlalit důvody této nesourodosti a pokusí se je napojit na problematiku změny režimu, která je nejvýznamnějším bodem kritiky celého konceptu R2P. Práce podá vysvětlení pojmu změna režimu i důvodů proč k násilnému svržení suverénních vládců dochází. Práce se analýzou zprávy ICISS pokusí určit, kde přesně leží spojitost konceptu R2P a zda existují důvody, kdy je změna režimu pro vykonání politiky konceptu R2P nutná. Práce následně přejde k analýze změny režimu během intervence NATO do Libye v roce 2011, na které se pokusí plasticky ukázat problematický vztah konceptu R2P a změny režimu v praxi. Práce se zároveň pokusí zhodnotit, zda byl v Libyi koncept R2P využit tak, jak jeho tvůrci zamýšleli a tedy, zde je možné považovat intervenci do Libye a zde vykonanou změnu režimu za oprávněnou.

b) Cíle práce a stanovení výzkumných otázek
Zprvu se práce se bude zabývat zejména otázku, proč dochází k selektivnímu aplikování konceptu R2P, od roku 2005 vzniklo několik situací, na které by bylo vhodné koncept R2P aplikovat, nicméně k tomu doposud došlo pouze v roce 2011 v případě intervence NATO do Lybie, neboť tato problematika úzce souvisí s možností vykonat změnu režimu v cizí zemi. Hlavním cílem práce je poté zjistit přesnou povahu vtahu konceptu R2P a násilné změny režimu. Práce se zároveň pokusí zodpovědět otázku, zda je možné vykonávat politiku konceptu R2P bez změny režimu v zemi, kde dochází k masivnímu porušování liských práv a zda je tvrzení, že koncept R2P může legitimně nabýt podoby jakéhosi novodobého Trojského koně mocných států a umožnit v zemi změnu režimu, pravdivé.

c) Metoda zpracování
Pomocí metody konceptuální analýzy se tato práce pokusí o rozbor jednotlivých složek jak konceptu Odpovědnost za ochranu tak fenoménu násilné změny režimu a pokusí se o popis jejich vztahu. Následně dojde k empirickému ověření tohoto vztahu na případové studii intervence do Libye v roce 2011. Práce bude vycházet zejména z primárních zdrojů, jako je Charta OSN, Zpráva ICISS, Závěrečný dokument summitu OSN z roku 2005, Všeobecná deklarace lidských práv či příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se situace v Libyi v roce 2011. Práce se bude dále opírat i o sekundární literaturu, která je k tématice konceptu R2P poměrně hojná, nicméně vztahu tohoto konceptu s násilnou změnou režimu se doposud mnoho pozornosti nevěnovalo.


2 Předpokládaná osnova práce

1. Úvod
2. Stať
a) Odpovědnost za ochranu - formování
b) Problémy konceptu R2P
c) Změna režimu a intervence do Libye
3. Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK