Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Medializace nových náboženských hnutí v České republice na příkladu Imanuelitů
Název práce v češtině: Medializace nových náboženských hnutí v České republice na příkladu Imanuelitů
Název v anglickém jazyce: Medialization of new religious movements in the Czech Republic using Imanualites as an example
Klíčová slova: Nová náboženská hnutí, sekty, Parsifal Imanuel, Imanuelité, Hnutí Grálu, seriózní média, bulvární média, Právo, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Blesk, Aha!.
Klíčová slova anglicky: Nová náboženská hnutí, sekty, Parsifal Imanuel, Imanuelité, Hnutí Grálu, seriózní média, bulvární média, Právo, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Blesk, Aha!.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2015
Datum zadání: 25.06.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2017 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2017
Oponenti: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury

ABGRALL, Jean-Marie. Mechanismus sekt. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 253 s. ISBN 80-7184-774-7.
BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.
BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. 391 s. Studium. ISBN 80-85947-67-6.
COWAN, Douglas E., BROMLEY, David G. a VOJTÍŠEK, Zdeněk, ed. Sekty a nová náboženství. Překlad Jan Auský. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 222 s. ISBN 978-80-247-3163-6.
ENROTH, Ronald M. Průvodce sektami a novými náboženstvími. 1. vyd. Praha: Návrat domů, ©1994. 186 s. ISBN 80-85495-29-5.
HANUŠ, Jiří, ed. et al. Náboženství v době společenských změn. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 111 s. Studie; sv. 11. ISBN 80-210-2251-5.
HNILICA, Karel. Stereotypy, předsudky, diskriminace: (pojmy, měření, teorie). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 207 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia, 167. ISBN 978-80-246-1776-3.
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3.
KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8.
LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 181 s. Religionistika; sv. 3. ISBN 80-210-1645-0.
OSVALDOVÁ, Barbora, ed. a KOPÁČ, Radim, ed. Co je bulvár, co je bulvarizace. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 142 stran. ISBN 978-80-246-3229-2.
PARSIFAL IMANUEL. Syn člověka: Mesiášovo živé Slovo k všenápravě světa: Poselství Grálu 1990-1993. Velké Popovice: Jan Dietrich Dvorský, 1993. 355 s. ISBN 80-900018-5-8.
PŘIBYL, Stanislav. Sekty a práva I. Dingir. Praha: Dingir, 2004, 7(3), 74-75.
PŘIBYL, Stanislav. Sekty a práva II. Dingir. Praha: Dingir, 2004, 7(4), 110-112.
SEDLÁČKOVÁ, Lucie. Islám v médiích: mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES. Vyd. 1. Liberec: Bor, 2010. 123 s. Jazyky a texty. ISBN 978-80-86807-65-2.
TRTÍK, Zdeněk a VOJTÍŠEK, Zdeněk. Hnutí Grálu: nauka, historie, společenství. Praha: Dingir, 2003. 47 s. Přednášky, studie a texty Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. ISBN 80-86779-00-9.
TŮMA, Jiří a HANOBIK, František. Nová náboženská hnutí v pojetí sociální práce. Vyd. 1. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011. 109 s. ISBN 978-80-8132-001-9.
VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2015. 270 stran, [8] nečíslovaných stran obrazových příloh. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-4178-9.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Millennial Expectations in the Grail Movement. In: Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions. University of California Press, 2006, s. 13. ISSN 1092-6690.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Parsifal Imanuel: Podivínský Mesiáš. Svět [online]. 2009(9), 52-55 [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: http://www.zvojtisek.cz/dokumenty/clanky/parsifal_imanuel.pdf
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 462 s. ISBN 80-7178-798-1.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás. 1. vyd. Praha: Dingir, 1998. 137 s., [4] s. obr. příl. ISBN 80-902528-0-X.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. 1. vyd. Praha: Beta Books, 2007. 210 s. Beletrie. ISBN 978-80-86851-64-8.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Brno: L. Marek, 2009. 460 s. Deus et gentes; sv. 14. ISBN 978-80-87127-21-6.
Předběžná náplň práce
Abstrakt

Cílem mé práce je charakterizovat hnutí Imanuelitů na základě reflexe hnutí v českých celostátních denících. V teoretické části se věnuji pojmům nová náboženská hnutí a sekty. Dále hnutí Grálu, na které hnutí Imanuelitů navazuje, jeho historii a vývoji v dějinách. V následující kapitole popisuji historii Imanuelitů, při čemž se zaměřuji za zakladatele hnutí Jana Dvorského a vývoj hnutí v 90. letech. V části analytické se zabývám samotným srovnáním médií seriózních a bulvárních a jejich zachycení hnutí v rozmezí od roku 1993 do roku 2017.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my bachelor thesis is to characterise the Imanuelites movement based on the reflections of the movement in Czech national daily newspaper. The theoretical part focuses on the terms new religious movements and sects. Furthermore, it explores the Grail Movement, which the Imanuelites movement follows, its past and evolution throughout history. In the next chapter, the Imanuelites’ history is presented, special attention is given to the movement’s founder Jan Dvorský and its development in the 90s. The final part is devoted to the comparison of quality media and tabloids and the ways how each captured the Imanuelites movement in the years 1993 - 2017.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK