Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnostní odolnost seniorů účastnících se vzdělávání na univerzitách třetího věku
Název práce v češtině: Osobnostní odolnost seniorů účastnících se vzdělávání na univerzitách třetího věku
Název v anglickém jazyce: Hardiness of Senior Citizens participating in Universities of the Third Age
Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, hardiness, odolnost, senior, vzdělávání, U3V, univerzita třetího věku
Klíčová slova anglicky: education, hardiness, lifelong learning, senior citizen, university of the third age
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.06.2015
Datum zadání: 25.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.10.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vzdělávání seniorům poskytuje novou životní perspektivu a nabízí orientaci v měnícím se prostředí. Od dob vzniku první univerzity třetího věku u nás se již možnostmi a bariérami vzdělávání seniorů v České republice zabývala řada autorů. Práce popisují vnímání stáří, jeho bio-psycho-socio-spirituální aspekty, motivace ke vzdělávání a bariéry, které vzdělávání brání. Avšak o oblasti osobnostní odolnosti seniorů, která může do velké míry ovlivňovat jejich rozhodování o dalším vzdělávání sebe sama, zatím není mnoho známo.
Cílem diplomové práce je zjistit odlišnosti v osobnostní odolnosti aktivně se vzdělávajících seniorů na univerzitě třetího věku, starších 65 let, od těch, kteří se aktivně nevzdělávají. Dílčí cíl spočívá v postižení struktury osobnostní odolnosti (hardiness, v pojetí S.C Kobasové) u seniorů navštěvujících univerzity třetího věku. Nezdolnost v pojetí hardiness představuje osobnostní charakteristiku, sestávající z přesvědčení, zda člověk je v určité míře schopen kontrolovat své životní události (dimenze kontrola – bezmocnost), zda je schopen se s nimi v určité míře ztotožnit (dimenze závazek – odcizení) a zda je schopen tyto události v určité míře vnímat jako životní výzvu nebo ohrožení.
K řešení výše položených otázek budou využity kvantitativní postupy. Sběr dat bude proveden dotazníkem vlastní konstrukce (ke zjištění sociodemografických i dalších dat) a inventářem S. C. Kobasové ke zjištění míry a struktury „hardiness“. Dotazníky a inventáře budou distribuovány mezi skupinu experimentální (senioři vzdělávající se na univerzitě třetího věku) a kontrolní (senioři, kteří se aktivně nevzdělávají – domovy důchodců, aj.).
Práce může přinést nové poznatky o osobnostní odolnosti, související s životními záměry v seniorském věku. Může tak přispět k pochopení významu schopnosti chápat nové příležitosti jako výzvy a žádoucí životní cíle, jejichž realizace rozvíjí schopnost nalézat životní smysl. Nové poznatky mohou sloužit jako zdroj informací pro organizování případných dalších vzdělávacích aktivit určených zájemcům s řad seniorů.

1 Stáří v bio-psycho-socio-spirituálním kontextu
2 Možnosti celoživotního vzdělávání u seniorů
3 Osobnostní odolnost ve smyslu hardiness a její jednotlivé komponenty (výzvy – "challenge", odpovědnosti – "commitment" a zvládání – "control")
4 Empirické šetření hardiness u seniorů
5 Popis a interpretace výsledků
6 Diskuze výsledků
7 Přínosy pro praxi
Seznam odborné literatury
FINDSEN, Brian, Marvin Formosa. Lifelong learning in later life: a handbook on older adult learning. Rotterdam: Sense Publishers, 2012. ISBN 978-94-6091-649-6.
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9.
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-900-8.
KEBZA, Vladimír a Iva Šolcová, I. Hlavní koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie, 52 (1), 2008. s. 1–19.
KOBASA, Suzanne C. Stressful Life Events, Personality, and Health: An Inquiry Into Hardiness[Electronic version]. Journal of Personality and Social Psychology, 37 (1), 1979. s. 1-11.
MICHENER, Andrew H., John D. Delamater, Shalom H. Schwartz a Robert K. Merton. Social psychology. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1986. ISBN 0-15-581441-9.
MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. ISBN 80-210-3345-2.
PALMORE, Erdman B. Ageism: negative and positive. New York: Springer Pub., 1999. ISBN 0-8261-7002-1.
PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2959-6.
SAK, Petr a Karolína Kolesárová. Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3850-5.
STUART-HAMILTON, Ian. The psychology of ageing: an introduction. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006. ISBN 978-1-84310-426-1.
ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-551-6.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK